REGULAMIN V FESTIWALU SZKÓŁ POLONIJNYCH
Jestem Polakiem i jestem dumny

 

Celem Festiwalu jest przede wszystkim integrowanie polonijnych społeczności szkolnych, promowanie szkół i talentów uczniów poprzez prezentowanie dorobku artystycznego oraz rozwijanie umiejętności językowych młodzieży, poprzez muzykę, śpiew i zabawę; kształtowanie wartości moralnych i patriotycznych uczniów, jako ważnego czynnika wychowawczego, integrującego współczesne młode pokolenie Polaków.

Tegoroczny Festiwal ma przybliżyć dzieciom i młodzieży sylwetki zasłużonych Polek, piękno krajobrazu, wartości historyczne, miejsca Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce. Po raz kolejny pozwoli zastanowić się dlaczego jestem dumny z mojego pochodzenia. Będzie też okazją do zaprezentowania szkoły i talentów uczniów w następujących kategoriach:

·       prezentacje plastyczne: projekt znaczka pocztowego przedstawiający wybraną postać kobiety sukcesu (klasy 7-8 oraz licealne) oraz plakat przedstawiający polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i regionu w którym się znajduje  (przedszkole, kl 1, 2 oraz klasy 3-6)

·       prezentacje muzyczne - poprzez piosenkę poznajemy Polskę (klasy 1- liceum )

·       prezentacje teatralne - krótkie scenki tematyczne, prezentacja postaci na żywo (wybraną postać kobiety sukcesu)

·       gry edukacyjne- tworzenie edukacyjnych gier interaktywnych (liceum)  

·       prezentacja literacka - ,,Wkład Polek w odkrycia naukowe, geograficzne i kulturowe” (klasy licealne) oraz „Wynalazki z polskim rodowodem” (klasy 5-8)

 

Festiwal odbędzie się 7 kwietnia 2019 roku w PSD Gniazda 946 Sokołów Polskich w Manville, NJ. Dyrektorem jest p. Elżbieta Laskowski, tel. 908-872-3889
Adres Szkoły: 99 North 13 Ave, Manville, NJ 08835

Koordynatorami Festiwalu z ramienia CPSD są:
Prezes terenowy na stany NJ i PA: p. Maria Paździor- Marchwiński; tel 732-261- 4276
Wiceprezes p. Anna Tracz; tel. 732-278-9026


Zasady Festiwalu Szkół Polonijnych:

1. Udział szkół w Festiwalu jest dobrowolny.

2. Szkoła nie ma obowiązku uczestniczyć w każdej kategorii.

3. W kategorii prezentacji plastycznej dopuszcza się do udziału po jednym przedstawicielu z poszczególnej grupy wiekowej z danej szkoły: przedszkole, kl.1 i  kl. 2; kl. 3-6; kl. 7-8; liceum.

4. W kategorii prezentacji muzycznej dopuszcza się do udziału nie więcej niż dwie osoby.

5. Z uwagi na duże zainteresowanie  szkoły muszą dokonać wyboru uczestnictwa pomiędzy kategorią: prezentacja muzyczna a prezentacja teatralna.

6. W prezentacji teatralnej dopuszcza się udział nie więcej niż czterech osób z danej szkoly.

7. W kategorii stoisko dopuszcza się udział nie więcej niż trzech uczniów oraz opiekuna z danej szkoly.

8. Podczas Festiwalu prace plastyczne uczniów prezentowane będą w sali wystawowej.

9. Prezentacje w kategoriach: piosenka i teatr odbywać się będą na scenie wg ustalonego programu.

10. Szkoły, które przygotują stoisko otrzymają do swojej dyspozycji miejsce do prezentacji (stolik i krzesła). Z uwagi na obowiązujące przepisy bezpieczeństwa prosimy nie prezentować na stoiskach gorących posiłków.

11. Podczas Festiwalu będzie okazja do spotkania z ciekawymi osobami z Polski.

12. Organizatorzy nie określają regulaminów dla poszczególnych kategorii, konkursy powinny być przeprowadzone wg przyjętych w szkole zasad/regulaminów.

15. Dyrektorzy powinni zgłosić uczestnictwo szkoły w Festiwalu, podając wybrane kategorie i prezentowaną sylwetkę.

16. Kartę zgłoszeniową uczestnictwa szkoły w Festiwalu prosimy przesłać do dnia 10 marca br. do p. Marii Paździor-Marchwińskiej na adres: mariapazdzior@yahoo.com (załącznik 1).

Zebrane informacje są niezbędne do rozpoczęcia prac logistyczno-organizacyjnych Festiwalu oraz ustalenia programu i godzin występów uczniów. Następnie, karty rejestracyjne uczniów proszę przesłać do dnia 15 marca br. pod ten sam adres emailowy.

17. Wybrane prace literackie (jedna na szkołę) z kategorii prezentacja literacka - ,,Wkład Polek w odkrycia naukowe, geograficzne i kulturowe” (liceum) oraz (również jedna na szkołę) „ Wynalazki z polskim rodowodem” (klasy 5-8), proszę przesłać do p. Bożeny Mahmoud na adres: bozenamahmoud@optonline.net

18. W kategorii gry edukacyjne szkoła wysyła wybraną na drodze eliminacji szkolnych w liceum jedną elektroniczną grę edukacyjną Kahoot do p. Anny Tracz na adres: tuszyma@aol.com

19. Po każdym zgłoszeniu drogą internetową w ciągu 48 godzin powinno nadejść potwierdzenie otrzymania dokumentów. W przeciwnym razie prosimy o kontakt telefoniczny. Podobna sytuacja wystąpi w przypadku przesyłki pocztowej, po otrzymaniu której koordynator otrzyma telefoniczne potwierdzenie odbioru, a w przypadku braku takiego potwierdzenia, prosimy o kontakt z p. Marią Paździor- Marchwiński, tel 732-261- 4276.

  

PREZENTACJE PLASTYCZNE

 

Kategoria przewiduje dwie formy:

PROJEKT znaczka pocztowego przedstawiający wybraną postać kobiety sukcesu w dwóch grupach wiekowych: klasy 7-8 oraz klasy licealne.

PLAKAT przedstawiający polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i regionu w którym się znajduje, również w dwóch grupach wiekowych: przedszkole, kl.1, kl.2 oraz klasy 3-6.

 

1.     Prace „projekt znaczka pocztowego” muszą zawierać elementy znaczka:

- kształt i ząbkowanie brzegów

- wysokość nominału (cenę)

- nazwa kraju

- elementy tekstowe- informacje funkcjonalne „poczta oficjalna”, „poczta lotnicza”, nazwisko przedstawianej osoby 

2.     Z każdej szkoły powinna zostać wybrana jedna praca w każdej z dwóch kategorii wiekowych (ZNACZEK: klasy 7-8; liceum oraz PLAKAT: przedszkole, klasy 1-2; klasy 3-6 )

Prace te będa reprezentowały szkołę uczestniczącą w Festiwalu.

3. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna (zaleca się min. format A-3) .
4. Uprzejmie prosimy, aby wraz z pracą plastyczna przesłać: imię i nazwisko ucznia, klasa, wiek, tytuł pracy, nauczyciel prowadzący, zdjęcie ucznia.
5. Przesłane prace prezentowane będa w sali wystawowej.

6. Prace plastyczne prosimy przesłać do 26 marca na adres:

Anna Tracz

3124 Quarry Rd

Manchester, NJ, 08759

 

 


 

PREZENTACJE MUZYCZNE

Poprzez piosenkę poznajemy Polskę

(klasy 1- liceum )

 

 

W kategorii prezentacji muzycznej dopuszcza się do udziału nie więcej niż dwie osoby. 

1.     Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 3 minut. 

2.     Wykonawca może skorzystać z akompaniamentu instrumentu muzycznego lub z podkładu muzycznego, CD, jak również zaśpiewać a capella. 

3.     Prezentacje muzyczne odbywać się będą na scenie według ustalonego programu. Program zostanie ogłoszony po uzyskaniu zgłoszeń ze wszystkich szkół.PREZENTACJA TEATRALNA
Kobiety sukcesu dawniej i dziś

 

1. Prezentacja teatralna „Kobiety sukcesu dawniej i dziś” ma na celu przedstawienie ciekawostek
i najważniejszych informacji dotyczących prezentowanej postaci w sposób ciekawy, charakterystyczny czy humorystyczny, itp. Kobiety sukcesu to takie, które rozsławiły lub rozsławiają Polskę, mogą być przedstawicielkami dziedziny kultury i sztuki, literatury, sportu, medycyny, historii, geografii, nauki, itp.

2.  Podajemy propozycje i przykłady nazwisk, ale szkoła może sama dokonać wyboru indywidualnej postaci, wcześniej to zgłaszając i pisemnie motywując swój wybór.

Sylwetki nie mogą się powtarzać, koordynatorzy akceptują wybór wg kolejności zgłoszeń przez szkoły.

Magdalena Bendzisławska

Maria Curie-Skłodowska

Janina Igielska

Magdalena Gessler

Agnieszka Holand

Otylia Jędrzejczak

Barbara Kosmowska

Justyna Kowalczyk

Maria Konopnicka

Krystyna Krahelska

Helena Modrzejewska

Pola Negri

Janina Ochojska

Hanka Ordonówna

Agnieszka Osiecka

Pola Raksa

Emilia Plater

Agnieszka Radwańska

Maryla Rodowicz

Wanda Rutkiewicz

Siostra Faustyna

Irena Santor

Irena Sendler

Krystyna Skarbek

Irena Szewińska

Wisława Szymborska

Św. Jadwiga

Pomocna literatura: „Damy, dziewuchy i dziewczyny”, oraz „Damy, dziewuchy, dziewczyny. Podróże w spódnicy” Anny Dziewit-Meller

 

3.     Każda szkoła może wytypować do prezentacji jedną grupę uczniów, składającą się max. z 3 osób.

4.    Forma prezentacji jest dowolna, istnieje możliwość wykorzystania dowolnych środków przekazu. Dopuszcza się użycie rekwizytów, własnej dekoracji, sprzętu audiowizualnego, akompaniamentu muzycznego.

5. W przypadku, gdy wpłynie więcej zgłoszeń prezentacji tej samej Kobiety Sukcesu, zaproponowana zostanie zmiana (decyduje kolejność zgłoszeń).

6.  Czas prezentacji nie powinien przekraczać 5  minut.

7.   Prezentacje odbywać się będą na scenie według ustalonego programu. Program zostanie ogłoszony po uzyskaniu zgłoszeń ze wszystkich szkół.

 


STOISKO

Promujące wybrane województwo lub  
polskie obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO

 

1.     Kategoria stoisko jest skierowana do społeczności szkolnej, w której przedstawiciele / uczniowie / nauczyciele / rodzice w sposób ciekawy, pomysłowy, innowatorski zaprezentują wybrane województwo, region lub obiekt.

 

2.   Każda szkoła może wytypować do tej kategorii jedną grupę, składającą się max. z 3 osób oraz opiekuna. Szkoła otrzyma do dyspozycji miejsce do prezentacji (stolik i krzesła). Sposób zagospodarowania i prezentacji należy wyłącznie do inwencji artystyczno-twórczej uczestników. Zaleca się wykorzystanie jako elementów wyposażenia i dekoracji prace uczniów.

 

3.    Tworząc stoisko wybranego województwa powinno się uwzględnić: położenie geograficzne (szlaki), osobliwości przyrodniczo-kulturowe prezentowanego regionu (parki narodowe, rezerwaty), dziedzictwo kulturowe (muzea i zabytki prezentowanego regionu), folklor, znane/wybitne postacie, kuchnię.

 

4.    Każda szkoła powinna przygotować na formacie A-4 zwięzłe informacje o województwie, obiekcie UNESCO  oraz materiały promocyjne dla uczniów. Obiekty UNESCO mogą być wykonane w postaci modelu czy trójwymiarowego obiektu.  

 

PREZENTACJA LITERACKA

Wkład Polek w odkrycia naukowe, geograficzne i kulturowe.
Wynalazki z polskim rodowodem.

 

1.    Pisemne prace literackie „Wkład Polek w odkrycia naukowe, geograficzne i kulturowe” skierowane są do młodzieży liceum. W ramach eliminacji wewnętrznych na terenie szkoły każda placówka przesyła jedną pracę.

2.    Pisemne prace literackie „ Wynalazki z polskim rodowodem” skierowane są dla młodzieży klas 5-8. W ramach eliminacji wewnętrznych na terenie szkoły każda placówka przesyła jedną pracę.

3.    Prace bedą umieszczone na stronie Centrali, a fragmenty niektórych prac w Asystencie.

4.    Prace pisemne w formie elektronicznej, pisane czcionką „12” w formacie Word, 300 do 500 słów, proszę przesłać do 26 marca do p. Bożeny Mahmoud na adres: bozenamahmoud@optonline.net

 


PREZENTACJA GRY EDUKACYJNE

  • Wkład Polek w odkrycia naukowe, geograficzne i kulturowe.
  • Wynalazki z polskim rodowodem.
  • Polskie obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

1.  Kahoot – www.kahoot.com, bo o tej właśnie aplikacji mowa, umożliwia tworzenie quizów, dyskusji
i ankiet, dla naszych uczniów. Możemy tworzyć kahooty oparte na tekście, zdjęciach i filmach dostępnych na YouTube. Kahoot jest narzędziem online, które na przestrzeni ostatnich kilku lat stało się absolutnym hitem edukacyjnym wykorzystywanym zarówno podczas codziennych lekcji, jak i do realizacji projektów edukacyjnych.

2.  Proponowana interaktywna gra edukacyjna skierowana jest do uczniów liceum. Eliminacje szkolne mają za zadanie wyłonić jedną grę i przesłać (link) do p. Anny Tracz na adres tuszyma@aol.com

3.  Uczniowie dokonują wyboru jednego z trzech tematów, konstruują grę edukacyjną zawierającą zdjęcia oraz 10- 20 pytań z możliwością wyboru odpowiedzi (max 4) w odpowiednim limicie czasowym.

4.  Wybrane gry edukacyjne mogą być wykorzystane/zaprezentowane w czasie Festiwalu. Głównym zamierzeniem jest podzielenie się nimi z nauczycielami szkół polonijnych i wykorzystanie jako narzędzia w pracy dydaktycznej.