Regulamin
Festiwalu Szkół Polonijnych

§1

Czwarta edycja „Festiwalu Szkół Polonijnych” związana jest z ustanowionymi przez Sejm RP tegorocznymi obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Roku Wielkich Polaków, którzy zapisali się w historii naszego kraju.

§2

Celem festiwalu jest przede wszystkim integrowanie polonijnych społeczności szkolnych, promowanie szkół i talentów uczniów poprzez prezentowanie dorobku artystycznego oraz rozwijanie umiejętności językowych młodzieży, poprzez muzykę, śpiew i zabawę; Kształtowanie wartości moralnych, patriotycznych i obywatelskich uczniów, jako ważnego czynnika wychowawczego, integrującego współczesne młode pokolenie Polaków.
Tegoroczny Festiwal ma za zadanie:
*   pogłębienie wiedzy uczniów o historii kraju, o drodze Polski w odzyskaniu niepodległości;
*   zainteresowanie uczniów życiem i działalnością wybitnych Polaków;
*   zwiększanie poczucia tożsamości narodowej.

§3

Festiwal będzie okazją do zaprezentowania szkoły i talentów uczniów w następujących kategoriach:
Prezentacje plastyczne:
„Projekt znaczka pocztowego” upamiętniający wybranego bohatera lub wydarzenie historyczne.
Kategoria przeznaczona dla uczniów w klasach 6-8 oraz licea
Prezentacje muzyczne
„Moja Niepodległa Ojczyzna”. Pieśń patriotyczna. Poprzez pieśni poznajemy historię.
Kategoria przeznaczona dla uczniów w klasach 1-8 oraz licealnej

Prezentacje literackie
„Sto lat Niepodległej”. Wiersze poświęcone tematyce walk o niepodległość
Kategoria przeznaczona dla uczniów w klasach 1-8 oraz licealnej
Stoisko prezentujące wybranego bohatera w walce o niepodległość
Prezentacje o wielkich Polakach, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości
Opowiadanie
“Który bohater mnie zaintrygował, cechy charakteru, które nie straciły na ważności”
Prezentacje multimedialna
„Polskie drogi do niepodległości ”

§4

Festiwal odbędzie się 22 kwietnia 2018 r. w Polskiej Szkole Dokształcającej im. Adama Mickiewicza – Stamford, CT
Dyrektorem szkoły jest p. Kazimiera Ferenc
Adres Szkoły:
Holy Name of Jesus Church
360 Washington Blvd
Stamford, CT 06902
* Dogodny dojazd pociągiem (lokalizacja szkoły 5 min. od stacji)

§5

Koordynatorami całości Festiwalu z ramienia CPSD są:
Pani Wioleta Jusinska tel. 203-675-2092
Pani Renata Jujka tel. 917-386-7020
Bożena Mahmoud tel.516-658-1992

§6


Zasady Festiwalu Szkół Polonijnych:
1.   Udział szkół w Festiwalu jest dobrowolny.
2.   Szkoły nie mają obowiązku wzięcia udziału we wszystkich kategoriach.
3.   W poszczególnych kategoriach może być wybrany inny bohater/wydarzenie.
4.   W kategorii prezentacji plastycznej dopuszcza się do udziału po jednym przedstawicielu z poszczególnej grupy wiekowej z danej szkoły (kl. 6-8 oraz liceum). Szkoła nie ma obowiązku uczestniczyć w każdej kategorii.
5.   Z uwagi na duże zainteresowanie i ograniczone warunki lokalowe szkoła powinna dokonać wyboru uczestnictwa pomiędzy kategorią: prezentacja muzyczna a prezentacja literacka.
6.   W kategorii prezentacji muzycznej dopuszcza się do udziału nie więcej niż dwie osoby.
7.   Organizatorzy nie określają regulaminów dla poszczególnych kategorii, konkursy powinny być przeprowadzone wg przyjętych w szkole zasad/regulaminów.
8.   Po otrzymaniu Komunikatu nr 2 dyrektorzy powinni zgłosić uczestnictwo szkoły w Festiwalu, podając wybrane kategorie, bohatera.
9.   Kartę zgłoszeniową uczestnictwa szkoły w Festiwalu prosimy przesłać do dnia 15 marca br. do pani Bożeny Mahmoud na adres: bozenamahmoud@optonline.net (załącznik 1). Zebrane informacje są niezbędne do rozpoczęcia prac logistyczno-organizacyjnych Festiwalu oraz ustalenia programu i godzin występów uczniów.
10. Podczas Festiwalu prace plastyczne uczniów prezentowane będą w Sali wystawowej.
11. Prezentacja w kategoriach: piosenka i literacka i multimedialna odbywać się będzie na scenie wg ustalonego programu.
12. Szkoły, które przygotują stoisko wybranego bohatera otrzymają do swojej dyspozycji miejsce do prezentacji (stolik i krzesła). W roku bieżącym przewidzianych jest 14 stoisk. O przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
13. Z uwagi na obowiązujące przepisy ppoż. prosimy nie prezentować na stoiskach gorących posiłków.
14. Każdy uczeń reprezentujący szkołę otrzyma nagrodę ufundowana przez CPSD;
15. Podczas Festiwalu będzie okazja do spotkania z ciekawymi, znanymi osobami ze świata kultury i sztuki.


§7
Do dnia 5 kwietnia 2018 r. należy przesłać Kartę rejestracyjną uczestników (załącznik 2) do pani Bożeny Mahmoud na adres: bozenamahmoud@optonline.net
Prace plastyczne prosimy przesłać/dostarczyć do dnia 10 kwietnia br. na adres:
P. Wioletta Jusińska
119 Kingswood Dr.
Naugatuck, CT 06770
§8

Po każdym zgłoszeniu drogą internetową w ciągu 48 godzin powinno nadejść potwierdzenie otrzymania dokumentów. W przeciwnym razie prosimy o kontakt telefoniczny. Podobna sytuacja wystąpi w przypadku przesyłki pocztowej, po otrzymaniu której koordynator otrzyma telefoniczne potwierdzenie odbioru, a w przypadku braku takiego potwierdzenia, prosimy o telefon.

Pomocnicze strony:
https://niepodlegla.gov.pl/kontakt/
http://dzieje.pl/aktualnosci/2018-rok-jubileuszu-stulecia-odzyskania-niepodleglosci

Załącznik 1
KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY
UCZESTNICTWA W FESTIWALU
(należy przesłać do 15 marca 2018 r.)
Dokładna nazwa szkoły
Adres szkoły
Tel/e-mail
Kategoria/kategorie w której szkoła będzie uczestniczyć
Dyrektor Szkoły:

Data ............................................................2018 r.

Załącznik 2
KARTA REJESTRACYJNA UCZESTNIKÓW
(należy przesłać do 5 kwietnia 2018 r.)
Dokładna nazwa szkoły:
Adres szkoły:
Nr tel./ e-mail:
Uczestnicy:
LP
Imię i nazwisko ucznia (-ów)
Kategoria
Wiek/klasa
Imię i nazwisko nauczycieli

Informacje/zapotrzebowanie w sprawie osprzętu technicznego:
Płyty CD, nagrania multimedialne prosimy przesłać do dnia 10 kwietnia br. na adres:
P. Wioletta Jusinska
119 Kingswood Dr.
Naugatuck, CT 06770

Dyrektor Szkoły:
Data ............................................................2018 r.

Prezentacje plastyczne
1.   Tematem prezentacji plastycznych jest:
Znaczek pocztowy upamiętniający wybranego bohatera walk o niepodległości lub wydarzenie historyczne.
2.   Kategoria przeznaczona jest dla dzieci klas 6-8 oraz klas licealnych.
3.   Organizatorzy nie określają regulaminu konkursu plastycznego, konkurs powinien być przeprowadzony wg przyjętego regulaminu w szkole. Z pośród zwycięzców powinna zostać wybrana jedna praca w każdej kategorii wiekowej, która będzie prezentowana na Festiwalu.
4.   Szkoła nie ma obowiązku uczestniczyć w każdej kategorii wiekowej.
5.   Technika wykonania plakatu jest dowolna (zaleca się format A-3 ).
6.   Uprzejmie prosimy, aby wraz z pracą przesłać: imię i nazwisko ucznia, klasa/wiek, tytuł pracy/nauczyciel prowadzący.
7.   Przesłana praca prezentowana będzie w sali wystawowej.
Prace plastyczne prosimy przesłać/dostarczyć do dnia 10 kwietnia br. na adres.:
P. Wioletta Jusińska
119 Kingswood Dr.
Naugatuck, CT 06770

Prezentacje muzyczne
1.   W prezentacji muzycznej „Moja Niepodległa Ojczyzna”-pieśń patriotyczna. Poprzez piosenkę poznajemy historię powinien wziąć udział uczeń/uczniowie wytypowany/ni przez szkołę.
2.   Szkoła może zaprezentować jeden utwór muzyczny wykonany max przez dwie osoby.
3.   Prezentowany utwór powinien być piosenką pochodząca z wybranego okresu historycznego.
4.   Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 min.
5.   Dopuszcza się wykonanie utworu, do którego muzyka została napisana na potrzeby prezentacji.
6.   Wykonawca może skorzystać z akompaniamentu instrumentu muzycznego lub podkładu muzycznego CD, jak również zaśpiewać a capella.
7.   Prezentacje muzyczne odbywać się będą na scenie według ustalonego – po uzyskaniu wszystkich zgłoszeń programu.

Płyty CD prosimy przesłać/dostarczyć do dnia 10 kwietnia br. na adres.:
P. Wioletta Jusińska
119 Kingswood Dr.
Naugatuck, CT 06770

Prezentacje literackie
„Sto lat Niepodległej”. Wiersze poświęcone tematyce walk o niepodległość
1.             Kategoria prezentacje literackie skierowane są do dzieci i młodzieży w dwóch grupach wiekowych: klasy 5-8 oraz liceum.
2.             Kategoria prezentacje literackie ma być okazją do zaprezentowania na scenie wybranego utworu związanego z poezją okresu walk o niepodległość.
3.             Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 min.
4.             Prezentacje muzyczne odbywać się będą na scenie według ustalonego – po uzyskaniu wszystkich zgłoszeń programu.
5.             Prezentacje muzyczne odbywać się będą na scenie według ustalonego – po uzyskaniu wszystkich zgłoszeń programu.

Opowiadanie
1.     Tematem kategorii opowiadanie jest:
“Który bohater mnie zaintrygował, cechy charakteru, które nie straciły na ważności”
2.     Kategoria opowiadanie skierowana jest do dzieci i młodzieży w dwóch grupach wiekowych: klasy 5-8 oraz liceum.
3.     Każda szkoła może dostarczyć dwie prace, po jednej w każdej kategorii.
4.     Każda praca powinna być podpisana: imię i nazwisko ucznia, klasa, wiek, tytuł utworu, nauczyciel prowadzący, szkoła.
5.     Wszystkie przesłane na festiwal utwory literackie będą prezentowane w sali wystawowej.
6.     Najciekawsze prace opublikowane zostaną w kwartalniku Asystent i zamieszczone stronie internetowej Centrali.

Prace prosimy przesyłać do dnia 10 kwietnia br. na adres: rjujka@wp.pl

Prezentacje multimedialna
„Polskie drogi do niepodległości ”
1.     Tematem kategorii prezentacji multimedialna jest:
„Polskie drogi do niepodległości ”
2.     Kategoria skierowana jest do dzieci i młodzieży klas 7-8 oraz licealnych.
3.     Każda szkoła może dostarczyć dwie prace, po jednej w każdej kategorii.
4.     Każda prezentacja powinna być podpisana: imię i nazwisko ucznia, klasa, wiek, tytuł utworu, nauczyciel prowadzący, szkoła.
5.     Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 min.
6.     Prezentacje muzyczne odbywać się będą na scenie według ustalonego – po uzyskaniu wszystkich zgłoszeń programu.
Płyty CD prosimy przesłać/dostarczyć do dnia 10 kwietnia br. na adres.:
P. Wioletta Jusińska
119 Kingswood Dr.
Naugatuck, CT 06770

Stoisko prezentujące wybranego bohatera w walce o niepodległość
1.   Kategoria „stoisko” jest skierowana do społeczności szkolnej, w której przedstawiciele /uczniowie/nauczyciele/rodzice/ w sposób ciekawy, pomysłowy, innowatorski zaprezentują wybranego bohatera walk który przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości.
2.   Każda szkoła może wytypować do tej kategorii jedną grupę, składającą się max. z 4 osób. Do swojej dyspozycji szkoła otrzyma miejsce do prezentacji (stolik i krzesła); sposób zagospodarowani i prezentacji należy wyłącznie do inwencji artystyczno-twórczej uczestników. Zaleca się wykorzystanie - jako elementów wyposażenia i dekoracji prac uczniów.
3.   Tworząc stoisko powinno się uwzględnić: życiorys i działalność bohatera, ciekawostki zasługi w walce o niepodległość, zaprezentować fakty i wydarzenia historyczne związane z bohaterem.
4.   Każda szkoła powinna przygotować na formacie A-4 zwięzłe informację o prezentowanej postaci (materiały promocyjne dla uczniów).