Drodzy Państwo,
W nawiązaniu do Komunikatu nr 1 w sprawie Olimpiady Wiedzy o Polsce, który został Państwu przesłany 25 lutego 2018 uprzejmie informujemy, że półfinał dla szkół polonijnych wschodniego wybrzeża odbędzie się w 12 maja 2018 w PSD im. św. Cyryla i Metodego Brooklyn, NY o godz. 4:00pm.
Zainteresowe szkoły, chcące uczestniczyć w Olimpiadzie prosimy o przesłanie zgłoszeń i nazwisk uczniów w poszczególnych kategoriach do dnia 30 kwietnia 2018r.
W załączaniku ponownie przesyłamy Komunitat organizatorów oraz zagadnienia.
Przypominamy, że finał odbędzie się w Toronto w dniu 23 czerwca 2018.
Jednocześnie prosimy o zgłoszenia nauczycieli, którzy stworzą komisję konkursową.
Zgloszenia należy przesłać drogą elektroniczną pod adres mydwoje@optonline.net
W razie pytań można skorzysta z telefonu 631-988-5967
Serdecznie pozdrawiam.

Prezez Terenowy
Ewa Załusińska

Szanowni Państwo!
W imieniu Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie bardzo serdecznie zapraszam dzieci i młodzież ze szkół polonijnych w Kanadzie i USA do udziału w II Olimpiadzie Wiedzy o Polsce. Olimpiada zorganizowana w 2016 była ogromnym sukcesem, który chcemy powtórzyć.
Nadal czekamy na ogłoszenie wyników ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. , ale głęboko wierzymy, że nasz wniosek o przyznanie dotacji na organizację Olimpiady zostanie pozytywnie rozpatrzony.
Najważniejsze daty to:
Do 28 kwietnia szkoły pracują nad załączonymi zagadnieniami i przeprowadzają ćwierćfinały w celu wyłonienia uczestników półfinałów.
Do 30 kwietnia 2018 szkoły zgłaszają do organizatorów półfinałów 3-osobową drużynę, która weźmie udział w półfinałach. Jeśli w szkole są klasy 1-12, szkoła przysyła 2 drużyny, jedną reprezentującą szkolę podstawową i jedną reprezentującą szkołę średnią.
Sobota 12 maja - półfinały w Toronto, Montrealu, Edmonton, Nowym Jorku i Chicago. Zwycięska drużyna z każdej grupy weźmie udział w Finale.
Do soboty 9 czerwca należy zgłosić do Zarządu Głównego ZNPwK zwycięzców półfinałów
( jedna drużyna ze szkoły średniej i jedna z podstawowej z każdego ośrodka)
Sobota 23 czerwca – FINAŁ– Polskie Centrum Kultury w Mississauga
Poniżej znajdziecie Państwo więcej szczegółów dotyczących Olimpiady, a w załączniku zagadnienia przygotowane przez organizatorów.                                         
Uczestnicy Olimpiady Wiedzy o Polsce: Kanada, USA
Organizator: Zarząd Główny ZNP w Kanadzie.
Pomysłodawca Olimpiady: Zarząd Oddziału Hamilton ZNP w K.
Cele i tematyka konkursu:
Pogłębianie wiedzy o Polsce - jej historii, tradycji, obyczajach, kulturze, sztuce, geografii, krzewienie wiedzy o sławnych Polakach w Polsce i na świecie
Pogłębianie wiedzy o życiu i działalności sławnych Polaków.
Doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą oraz innymi źródłami informacji.
Popularyzacja grafiki komputerowej, jako współczesnej dziedziny sztuki (propozycja prowadzenia konkursu na wzór Jeopardy
Popularyzacja języka polskiego oraz umiejętności posługiwania się nim.
Rozwijanie twórczego myślenia i ekspresji twórczej.
Stwarzanie uczniom możliwości rywalizacji.
Uczestnicy
Do udziału w konkursie Organizator zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Kanady i USA

Dwie grupy:

Grupa I         klasy 6, 7 i 8
Grupa II         klasy 9 – 12


Zasady prowadzenia konkursu
Uczestnicy konkursu przygotowują się z opracowanych przez ZG ZNPwK zagadnień i pytań. Pytania i materiały do konkursu zostaną wysłane do wszystkich ośrodków odpowiedzialnych za przeprowadzenie półfinałów na swoim terenie z prośbą o rozesłanie ich do szkół.
Zagadnienia te powinny być opracowane na lekcjach szkolnych pod kierunkiem nauczyciela w klasach. Dodatkowo rodzice mogą pracować z dziećmi w domu.
I etap – ćwierćfinały- eliminacje szkole – powinny zostać przeprowadzone przez szkoły, aby wyłonić uczestników II etapu.
Pierwszy etap może mieć różne formy w zależności od możliwości szkoły np: rozwiązanie testu pod hasłem „Co wiem o Polsce”, zorganizowaniu współzawodnictwa między klasami itp. Etap ten powinien być kończony do 28 kwietnia 2017.
Do 30 kwietnia 2018 r. szkoły zgłaszają do Ośrodków przeprowadzających półfinały, nazwiska trzyosobowych zespołów z grupy I i grupy II, które wezmą udział w II etapie konkursu.
II etap – półfinały- organizowane przez wyznaczony w danym rejonie Ośrodek ( po jednym ośrodku w NYC, Chicago, Toronto, Edmonton i w Montrealu. Półfinały mają wyłonić po dwa zespoły, jeden z I grupy i jeden z II grupy, które będą reprezentować dany Ośrodek w Finałach w Toronto.
* w Toronto półfinały odbędą się 12 maja 2018 – zgłoszenia przyjmowane będą do 30 kwietnia 2018r.
III etap- FINAŁ- odbędzie się 23 czerwca 2018 r., w Kanadzie, w Centrum Jana Pawła II w Mississauga
Konkurs będzie polegał na współzawodnictwie między 5 Ośrodkami, z których każdy będzie reprezentowany przez dwie grupy: I ( klasy 6,7,8) i II ( klasy 9-12). Uczestnicy będą odpowiadać na zadawane im pytania, które wcześniej były omawiane na zajęciach szkolnych.
 
Zwycięzcy
Uczestnicy konkursu z największą liczbą punktów w danej grupie zostają laureatami konkursu.
Komisja może ustanowić wyróżnienia.
Nagrody
Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymają cenne nagrody i dyplomy.
Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 23 czerwca w Centrum Jana Pawła II w Mississauga- Kanada.
Dla wszystkich uczestników i opiekunów przewidziane są dodatkowe atrakcje.

Zgłoszenia
Każdy ośrodek wybiera organizatora półfinałów, do którego należy zgłosić drużynę reprezentującą daną szkołę. Organizatorzy zgłaszają zwycięzców półfinałów do Zarządu Głównego ZNP w Kanadzie. Drużyny te wezmą udział w Wielkim Finale w Mississauga.

Postanowienia końcowe
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie. O zmianach uczestnicy Olimpiady będą powiadamiani drogą elektroniczną.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo robienia zdjęć i filmu podczas konkursu, które to zdjęcia mogą być opublikowane w środkach masowego przekazu, oraz zamieszczone w Internecie na stronie ZNPwK.
Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu.

Komunikaty dotyczące poszczególnych etapów będą systematycznie wysyłane mailowo do Ośrodków Centralnych.

Materiały Pomocnicze:
Tytuł                                                                                                   autor
Bohaterowie Historii Polski                                                     Maciej Leszczyński
Najciekawsze Miejsca w Polsce                                             Joanna Knaflewska
Zabytki Polski                                                                         Atlas dla ciekawych
Kocham Polskę                                                                       Joanna i Jarosław Szarkowie
Kocham Polskę, Elementarz Małego Polaka                         Joanna i Jarosław Szarkowie
Szkolny Leksykon Historia Polski                                           Janusz Odziemkowski

Bardzo gorąco zachęcam do udziału w konkursie!

W imieniu ZG ZNPwK
Iwona Malinowski