Uchwała z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie dofinansowania szkół z funduszu MSZ i CPSD 
Dofinansowanie z funduszu MSZ i CPSD przyznawane szkołom polonijnym z końcem roku kalendarzowego przysługuje im raz na dwa lata i nie wcześniej niż w drugim roku ich działalności od chwili zarejestrowania się w CPSD.

Zarządzenie z dnia 15 marca 2011 w sprawie czasu i terminu przedstawiania sprawozdań finansowych 
Dnia 15 marca 2011 na zebraniu zarządu zobowiązano skarbnika finansowego do przedstawienia comiesięcznych sprawozdań finansowych według określonego porządku zebrania, a mianowicie jako punkt następny po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego spotkania.
Wniosek z dnia 17 maja 2011 w sprawie przesyłania materiałów z zebrań CPSD 
Dnia 17 maja na zebraniu zarządu CPSD w Ameryce ustalono, że w przypadku nieusprawiedliwionej (niezgłoszonej) nieobecności przedstawicieli szkół na zebraniach CPSD, materiały z zebrań nie będą im wysyłane.

Uchwała z dnia 17 pażdziernika 2004 roku dotycząca wysokości składki szkół zrzeszonych w Centrali Polskich Szkół Dokształcajacych w Ameryce. 
Dnia 17 pażdziernika 2004 roku na zebraniu kwartalnym z rokiem szkolnym 2004/2005 podniesiono roczną składkę szkół zrzeszonych w CPSD z $25.00 do $50.00.

Departament Strategii w Ministerstwie Edukacji Narodowej uprzejmie informuje, że termin nadsyłania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej, które mają być wręczane podczas uroczystych inauguracji roku akademickiego 2009/2010 oraz z okazji Dnia Edukacji Narodowej upływa 31 marca 2009 r.
Nadsyłana do Ministerstwa kompletna dokumentacja powinna zawierać:
1. pismo przewodnie, w którym znajdują się nazwiska kandydatów do Medalu KEN podpisane przez Rektora Uczelni/Kuratora,
2. kserokopię protokołu z posiedzenia komisji ds. odznaczeń powołanej w Uczelni/Kuratorium (ew. wyciąg z protokołu Senatu) podpisanego przez członków komisji i przedstawicieli działających w Uczelni/oświacie związków zawodowych,
3. wnioski (w jednym egzemplarzu) przygotowane na obowiązujących formularzach; wnioski o nadanie orderów wraz z notatkami informacyjnymi (notatki na piśmie i na dyskietkach w programie Microsoft Word), wnioski o nadanie odznaczeń państwowych z wykazami (wykazy również na dyskietkach),
4. uzasadnienia do wniosków o nadanie orderów i odznaczeń powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie, aby można było ocenić czy miały one miejsce po czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia.
5. “Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny /tylko do orderów i odznaczeń państwowych/.
“Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” kieruje organ wnioskujący o nadanie odznaczenia państwowego bezpośrednio do Ministerstwa Sprawiedliwości na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa lub do punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego.
Informacja na powyższe “Zapytanie ...” jest udzielana bezpłatnie dla potrzeb wystąpienia o nadanie odznaczeń państwowych.
Uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe przygotowanie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych pod względem formalnym i merytorycznym, gdyż zarówno Kancelaria Prezydenta RP jak i Prezesa Rady Ministrów nie będą przyjmować wniosków o nadanie odznaczeń sporządzonych na innych drukach niż obowiązujące. Druki wniosków o nadanie orderów i odznaczeń muszą być zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz.2743, z późn. zm.).
Podstawy prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych:
1. ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 i 451, z późn. zm.),
2. rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz.2743, z późn. zm.),
3. ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, z póź. zm), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 198, poz. 1930) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 273, poz. 2714),
4. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania “Medalu Edukacji Komisji Narodowej” trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (DZ. U. Nr 99, poz. 1073).

wniosek_medal_ken-11.pdf

Zarządzenie z dnia 15 marca 2011 w sprawie czasu i terminu przedstawiania sprawozdań finansowych 
Dnia 15 marca 2011 na zebraniu zarządu zobowiązano skarbnika finansowego do przedstawienia comiesięcznych sprawozdań finansowych według określonego porządku zebrania, a mianowicie jako punkt następny po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego spotkania.

Zarządzenie z 15 marca 2011 dotyczące wpisów do ksiąg pamiątkowych 
Na wpis do Księgi Pamiątkowej organizacji współpracującej z CPSD przeznaczana będzie 1 strona i nie więcej niż $150.

Wniosek z dnia 17 maja 2011 w sprawie przesyłania materiałów z zebrań CPSD 
Dnia 17 maja na zebraniu zarządu CPSD w Ameryce ustalono, że w przypadku nieusprawiedliwionej (niezgłoszonej) nieobecności przedstawicieli szkół na zebraniach CPSD, materiały z zebrań nie będą im wysyłane.

Zarządzenie z 17 maja 2011 
Komisja Stypendialna CPSD rozpatruje tylko wnioski absolwentów o stypendia zawierające świadectwa wydawane przez CPSD.

Uchwala z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie dofinansowania szkół z funduszu MSZ i CPSD 
Dofinansowanie z funduszu MSZ i CPSD przyznawane szkołom polonijnym z końcem roku kalendarzowego przysługuje im raz na dwa lata i nie wcześniej niż w drugim roku ich działalności od chwili zarejestrowania się w CPSD.

Uchwała z dnia 5 grudnia 2011 
Tylko szkoły o statucie non-profit otrzymują dofinasowanie z CPSD.

Uchwała z 22 marca 2012 
Decyzją Zarządu CPSD koszty pobytu członków Zarządu oraz przewodniczącej Komisj Rewizyjnej na Zjeździe Nauczycieli i przedstawicieli Komitetów Rodzicielskich w Chicago są pokryte z funduszy CPSD. Pobyt członków Komisji Rewizyjnej (p. Spychalska) Centrala pokryje w połowie.

Uchwała z 22 marca 2012 
Decyzją Zarządu CPSD dofinansowanie do Zjazdu w Chicago dla nauczycieli wynosi $100, a działaczy Komitetów Rodzicielskich $50.

Wniosek dotyczący Balu Nauczyciela z dnia 22 marca 2012 
Bal Nauczyciela powinien być imprezą niedochodową.

Wniosek CPSD z dnia 7 listopada 2013 
Zarząd CPSD w Ameryce wnioskuje do dyrektorów szkół o przestrzeganie zasad zgłaszania obecności dyrektorów i nauczycieli na rokrocznym Opłatku Nauczycieli w Konsulacie RP w Nowym Jorku: szkoły liczące do 3 nauczycieli reprezentuje 1 osoba, do 10 nauczycieli - 3 osoby, 10-20 nauczycieli reprezentuje 5 osób, a grono nauczycieli liczące więcej niż 20 osób reprezentuje w konsulacie 7 osób.

Uchwała Zarządu CPSD w Ameryce z dnia 4 maja 2015 roku 
Uchwałą Zarządu CPSD w Ameryce z dnia 4 maja 2015 roku i na podstawie Artykułu 6 Statutu Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce powołuje się Szkolną Oficynę Wydawniczą w Ameryce: SOWA.

Uchwała Zarządu CPSD w Ameryce z dnia 4 maja 2015 roku 
Uchwałą Zarządu Centrali i na podstawie Artykułu 6 Statutu Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce powołuje się Andrzeja Popadiuka, dyrektora PSD im. K. Pułaskiego na Brooklynie, na Redaktora Naczelnego Wydawnictwa SOWA tj. Szkolnej Oficyny Wydawniczej w Ameryce.

Zarządzenie z 4 maja 2015 roku w sprawie regulaminu SOWY 
Zarząd CPSD w Ameryce zobowiązuje Redaktora Naczelnego Wydawnictwa SOWA do opracowania regulaminu, który określi zasady funkcjonowania Wydawnictwa.

Wniosek z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie udziału w Studniówce 
Zarząd CPSD w Ameryce wnioskuje aby w Balu Studniówkowym organizowanym przez Centralę brali udział maturzyści z osobami towarzyszącymi oraz ich rodzice.

Wniosek z dnia 28 maja w sprawie rozliczania uroczystości przez członków Zarządu CPSD. 
Rozliczenia z każdej uroczystości, wyjazdu, konkursu itp. organizowanego przez Centralę robi osoba odpowiedzialna za to przedsięwzięcie.

Wniosek z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie Balu Nauczyciela 
Członkom Zarządu, którzy biorą udział w Balu Nauczyciela nie zwraca się kosztów przejazdu.

Wniosek z dnia 22 sierpnia 2015 roku w sprawie rozliczania rachunków 
Zarząd Centrali wnioskuje, aby koordynator wydarzenia rozliczał je finansowo w ciągu dwóch tygodni od jego daty.

Uchwała Zarządu CPSD w Ameryce z dnia 22 sierpnia 2015 roku 
We wszelkich wyjazdach grupowych organizowanych przez CPSD w Ameryce uczestnicy i opiekunowie wyjeżdżają i wracają w tym samym terminie. Wynagrodzenie dla opiekunów i wychowawców może zostać przyznane tylko dla wydarzeń i wyjazdów organizowanych przez CPSD w Ameryce.

Uchwała Zarządu CPSD w Ameryce z dnia 22 sierpnia 2015 roku w sprawie wynagrodzeń dla opiekunów i wychowawców 
Zarząd Centrali uchwalił, że nauczyciele, opiekunowie, i wychowawcy pracujący na obozie „Wakacje po polsku” otrzymają wynagrodzenie w wysokości $300.

Wniosek z dnia 22 sierpnia 2015 roku w sprawie usług prawnika CPSD w Ameryce 
Prawnik reprezentujący CPSD może wykonywać usługi dla szkół polonijnych, przy czym opłaty za usługe ponosi dana szkoła.

Wniosek z dnia 22 sierpnia 2015 roku w sprawie założenia konta Facebook. 
Uchwałą Zarządu CPSD w Ameryce założony zostanie portal internetowy Facebook dla Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.

Uchwała Zarządu CPSD w Ameryce z dnia 29 sierpnia 2015 roku 
Uchwałą Zarządu Centrali i na podstawie Artykułu 6 Statutu Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce powołuje się Renatę Jujka, nauczyciela PSD im. św. Jadwigi na Ridgewood, na Redaktora Naczelnego Wydawnictwa SOWA tj. Szkolnej Oficyny Wydawniczej w Ameryce.

Wniosek z dnia 29 sierpnia 2015 roku w sprawie wyróżnień Dyplomem Prezesa CPSD w Ameryce. 
Zarząd CPSD w Ameryce wnioskuje aby zgłoszenia wyróżnień dyrektorów, nauczycieli i rodziców, dyplomem Prezesa CPSD odbywały się bez konieczności wypełniania formularza Wniosku do Dyplomu Prezesa umieszczonego na stronie internetowej Centrali.
Formularz Wniosku zostanie usunięty ze strony internetowej po Balu Nauczyciela 8 października.

Wniosek z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie opłat za warsztaty i szkolenia organizowane przez CPSD w Ameryce.
Szkoły ponoszą koszty opłat za wszystkich uczestników zgłaszanych na warsztaty organizowane przez Centralę, a nieobecne w tym dniu bez usprawiedliwienia