Ośrodek Egzaminacyjny Centrali Polskich Szkół Dokształcających organizuje w dniach 19-20 maja 2018 roku państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego:

  • w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomie B1, B2, C1
  • w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży na poziomie B1, B2
Proces rejestracyjny rozpoczynamy 1 lutego 2018r i trwać będzie do 7 kwietnia 2017r.
7 kwietnia 2018r zgodnie z obowiązującymi przepisami lista osób przystępujących do egzaminu certyfikatowego w dniach 19 -20 maja 2018r zostanie zamknięta.

Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie formularza on-line oraz wniesienie wymaganej opłaty w terminie do 7 kwietnia 2018 r. Osoby, które wypełnią formularz, ale nie zapłacą za egzamin w wyznaczonym terminie NIE MOGĄ ZOSTAĆ ZAKWALIFIKOWANE NA EGZAMIN.

Miejsce egzaminu
Ośrodek Egzaminacyjny Centrali Polskich Szkół Dokształcających
150 Dupont Street
Brooklyn, NY 11222
Wszystkie szczegółowe informacje związane z egzaminem zostaną przesłane dyrektorom do 28 stycznia 2018r


Egzamin certyfikatowy z języka polskiego w sesji jesiennej nie odbędzie się z powodu braku odpowiedniej ilości osób. Prosimy o sprawdzanie informacji związanych z egzaminem certyfikatowym na stronie Centrali.

Aneta Matyszczyk
sekretarz organizacyjny

Szanowni Dyrektorzy,

Certyfikaty z egzaminu z języka polskiego, który odbył się w dniach  10-11 czerwca 2017r. zostaną Państwu przekazane nazebraniu sprawozdawaczo-wyborczym w najbliższą niedzielę 10 września. Certyfikaty otrzymają Ci uczestnicy egzaminu, którzy wnieśli opłatę w wysokości $22. Prosimy o przekazanie certyfikatów osobom zainteresowanym. Prosimy także o przesłanie tego komunikatu do uczniów i podanie im informacji kiedy będą mogli odebrać certyfikaty od Państwa.

Z wyrazami szacunku

Aneta Matyszczyk

Sekretarz organizacyjny

Przypominamy o opłacie za wydanie certfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego. Osoby, które w czerwcu tego roku przystąpiły do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego otrzymały indywidualne zawiadomienia o jego wyniku. Każdy kto zdał egzamin i chce otrzymać certfikat musi dokonać opłaty.
Szczegóły dotyczące opłat zostały zawarte w emailu wysłanym do każdego zdającego.

Aneta Matyszczyk
Sektetarz organizacyjny

Szanowni Państwo,
Wyniki egzaminu certyfikatowego z języka polskiego zostały wysłane do wszystkich uczestników w dniach 18-19 lipca 2017r. Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacją zawartą w liście, dotyczącą otrzymania certyfikatu.
 

Z wyrazami szacunku
Aneta Matyszczyk

sekretarz organizacyjny

Szanowni Państwo!
 
Podajemy dokładne informacje związane z egzaminem certyfikatowym:
 
10 czerwca - egzamin pisemny
rejestracja od godz 9.15am do 9.45am
 
Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości - dokumentu, który uczestnik podał w zgłoszeniu.
Egzamin rozpocznie się o godz. 10:00 am
11 czerwca - egzamin ustny- dokładne godziny podamy 10 czerwca 2017
Miejsce egzaminu
Ośrodek Egzaminacyjny Centrali Polskich Szkół Dokształcających
150 Dupont Street
Brooklyn, NY 11222

Centrala Polskich Szkół Sobotnich organizuje w dniach 10 - 11 czerwca 2017 roku państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego:

  • w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomie  B1, B2, C1
  • w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży(egzamin w tej grupie przeznaczony jest dla kandydatów w wieku 14 - 17 lat) na poziomie B1

Proces rejestracyjny rozpoczynamy 10 kwietnia 2017r i trwać będzie do 5 maja 2017r. Zgłoszenia przyjmowane będą tylko drogą on-line. 

Każde otrzymane zgłoszenie zostanie potwierdzone bezzwłocznie. Wysłane zostaną do Państwa drogą emailową (e-mail: aneta73@sbcglobal.net) potwierdzenia przystąpienia do egzaminu certyfikatowego.

5 maja 2017r zgodnie z obowiązującymi przepisami lista osób przystępujących do egzaminu certyfikatowego w dniach 10 - 11 czerwca zostanie zamknięta.

Miejsce egzaminu

Ośrodek Egzaminacyjny Centrali Polskich Szkół Dokształcających

150 Dupont Street

Brooklyn, NY 11222

Cena egzaminu:

w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży w wieku 14 - 17 lat na poziomie: B1

    Poziom B1 – $90 (85 euro)*

    Wydanie certyfikatu – $21.50 (20 euro)*

w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomie: B1, B2

    Poziom B1 – $127 (120 euro)*

    Poziom B2 – $148 (140 euro)*

     Poziom C1 - $159 (150 euro)*

    Wydanie certyfikatu – $21.50 (20 euro)*

* Opłata za egzamin do 5 maja 2017r. Opłata za wydanie certyfikatu dopiero po pozytywnym zdaniu egzaminu.

(Kurs euro – 4,2273 zł zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 07.04.2017.)

Wpłata dokonana po 5 maja 2017r. nie będzie akceptowana i nie upoważnia do uczestnictwa w egzaminie. Decyduje data stempla pocztowego.

Czeki prosimy wypisać na:

Polish Supplementary School Council of America

Czeki prosimy wysłać na adres:

Polish Supplementary School Council of America

61-27 56th Road

Maspeth, NY 11378

 

W treści memo należy podać tylko i wyłącznie imię i nazwisko zdającego grupę i poziom egzaminu.

Przykład:

Jan Kowalski grupa dorosłych B1

Jan Kowalski grupa dzieci/młodzież B1

 

Uwaga:  Wystawianie czeków bez pokrycia może mieć cywilne i karne konsekwencje.

Kwestię czeków bez pokrycia regulują przepisy stanowe i ustalają konsekwencje cywilne i karne (civil and criminal penalties). Na przykład prawo stanu Nowy Jork nakazuje osobie, która wystawiła czek wiedząc (lub gdy powinna była wiedzieć), że jest bez pokrycia, obowiązek zwrotu wartości czeku plus poniesionych przez  Centralę Polskich Szkół Dokształcających strat (liquidated damages) w wysokości nie przekraczającej dwukrotnej wartości czeku albo $750 w zależności od okoliczności.

Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego wyznaczyła termin letniej sesji egzaminacyjnej 2017 r. na 10-11 czerwca. Egzamin będzie przeprowadzany na poziomach B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomie  B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (egzamin w tej grupie przeznaczony jest dla kandydatów w wieku 14-17 lat).
Kandydaci powinni się zgłaszać do ośrodków, które w tym terminie będą organizować egzaminy. Lista ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/
 

Warszawa, 16.03.2017 r.


Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Do egzaminu przystępują osoby, które chciałby udokumentować stopień swej biegłości w języku polskim.

Państwowy certyfikat z języka polskiego wydawany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego jako obcego. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uzyskanie pozytywnych wyników z każdej części egzaminu: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, mówienia, pisania, poprawności gramatycznej. Do egzaminu certyfikatowego przystąpić może każdy obcokrajowiec, bez względu na to w jaki sposób, gdzie i kiedy uczył się języka polskiego. Należy jednak pamiętać, że zdając egzamin na poziomie B1 i B2 cudzoziemiec musi mieć ukończone 16 lat, a egzamin na poziomie C2 – 18 lat.

Egzaminy przeprowadza Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Standardy wymagań egzaminacyjnych oraz zasady przeprowadzania egzaminów zostały oparte na najnowszych zaleceniach Rady Europy zmierzających do standaryzacji testowania znajomości języków obcych w Europie.

 

Przygotowując się do egzaminu, warto śledzić informacje na naszej stronie internetowej w zakładce CERTYFIKATY:

www.centralapolskichszkol.org

Więcej informacji na stronie:

http://www.certyfikatpolski.pl/pl/

Warto również zapoznać się z zadaniami i testami zamieszczonymi pod adresami:

http://www.certyfikatpolski.pl/pl/informacje-dla-zdajacych/jak-sie-przygotowac-do-egzaminu/zbiory-zadan

http://www.certyfikatpolski.pl/pl/informacje-dla-zdajacych/jak-sie-przygotowac-do-egzaminu/przykladowe-testy.

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z regulaminem obowiązującym kandydatów:

http://www.certyfikatpolski.pl/pl/informacje-dla-zdajacych/regulamin-dla-zdajacych.


Więcej informacji na stronie http://www.certyfikatpolski.pl/pl/