Regulamin Konkursów - Competition Guidelines

Regulamin konkursów CPSD

 1. Organizator: Centrala Polskich Szkół Dokształcających.
 2. Etapy konkursu:

  a) eliminacje szkolne (do 31 stycznia)
  b) eliminacje centralne (do 31 marca)
 3. Temat konkursu ustala każdego roku na wrześniowym zebraniu Centrala Polskich Szkół Dokształcających.
 4. Tematyka konkursu jest dowolna.
 5. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela - szkolnego organizatora konkursu oraz ustala zakres jego obowiązków.
 6. Zasady konkursu:

  a) dobrowolny udział szkół,
  b) szkoły przygotowują swoich uczniów do konkursu według opracowanego przez centralę wykazu lektur,
  c) uczestnicy konkursu powinni być podzieleni na grupy wiekowe:
  I - IV
  V - VIII
  IX - XII

  d) każdą grupę wiekową reprezentuje w eliminacjach centralnych tylko 1 uczeń z danej szkoły,
  e) w każdej grupie wiekowej w każdej kategorii konkursu (a więc w konkursie recytatorskim, plastycznym, muzycznym, quizie, itp.) dopuszcza się do udziału w eliminacjach centralnych po jednym przedstawicielu danej szkoły.
 7. Kryteria oceny.
  Komisje konkursowe oceniają oddzielnie prace w poszczególnych kategoriach konkursu (w recytatorskim, muzycznym, plastycznym, quizie) według regulaminów szczegółowych właściwych dla każdej kategorii.
 8. Wyniki.
  Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów finalistom i laureatom konkursu następuje w dniu eliminacji.