Statut Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce - Bylaws

STATUT CENTRALI POLSKICH SZKÓȽ DOKSZTAȽCAJĄCYCH W AMERYCE
Zatwierdzony w dniu 15 września 2013 roku.

STATUT
CENTRALI POLSKICH SZKÓȽ DOKSZTAȽCAJĄCYCH W AMERYCE

ARTYKUȽ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, w języku angielskim nazwa stowarzyszenia brzmi: Polish Supplementary School Council of America Inc. w dalszych postanowieniach statutu zwane Centralą.
2. Centrala jest zrzeszeniem osób prawnych i osób fizycznych. Terenem działania jest teren Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
3. Centrala jest zawiązana na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną na podstawie obowiązującego prawa stanu New Jersey
4. Centrala posiada znak graficzny (logo) przedstawiający: otwartą książkę na tle płonącej pochodni zwieńczonej u dołu skrzydłami oraz okrągłą pieczęć.
5. Centrala może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
6. Centrala może współpracować z instytucjami, organizacjami krajowymi i zagranicznymi mającymi podobne cele i zadania.
7. Działalność Centrali oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia spraw związanych z działalnością Centrala może zatrudniać pracowników z zewnątrz.
8. Walne zebranie CPSD władne jest do podejmowania uchwał i wyboru władz, jeżeli w zebraniu będzie uczestniczyła co najmniej połowa członków CPSD. Jeżeli zadeklarowana do uczestnictwa w zebraniu ilość członków indywidualnych, zbiorowych i honorowych będzie mniejsza niż połowa zarejestrowanych w dniu zebrania członków CPSD, zebranie nie może być zwołane. Jeżeli zebranie nie mogło się odbyć w pierwszym terminie z uwagi na niewystarczającą ilość zadeklarowanych uczestników (członków indywidualnych, zbiorowych i honorowych) Zarząd może zwołać następne zebranie w tej samej sprawie, nie wcześniej niż po dwóch tygodniach od daty poprzedniego. Na tym zebraniu quorum stanowią wszyscy przybyli na zebranie członkowie indywidualni, zbiorowi i honorowi.
9. Wyniki głosowania ustala się na podstawie liczby oddanych głosów przez delegatów obecnych na zebraniu, reprezentujących członków zbiorowych oraz członków indywidualnych i członków honorowych.

ARTYKUȽ 2

CELE I ŚRODKI DZIAȽANIA
1. Celem Centrali jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej w środowisku dzieci i młodzieży polsko- amerykańskiej, a w szczególności uczenie języka polskiego, historii i geografii Polski, kultury oraz tradycji narodowych.
2. Centrala swe cele realizuje poprzez:
a. udzielanie wszelkiej możliwej pomocy w zakładaniu i prowadzeniu polskich szkόł dokształcających w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej,
b. zapewnienie możliwości pełnego rozwoju intelektualnego w poszanowaniu godności i wolności światopoglądowej,
c. tworzenie optymalnych warunków pracy szkόł zrzeszonych w Centrali do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
d. wspieranie interesów szkόł polonijnych, ich nauczycieli i komitetów rodzicielskich zrzeszonych w Centrali oraz organizacji mających podobne cele, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne ze statutem Centrali,
e. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów i warsztatów metodycznych dla nauczycieli i rodziców,
f. propagowanie i rozwijanie współpracy między nauczycielami oraz dbanie o koleżeńskie więzi,
g. organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, poprzez organizacje obozów, wycieczek, warsztatów twórczych.
h. współpracę przy organizowaniu egzaminów z języka polskiego, a także innych form sprawdzających wiedzę
i umiejętności uczniów szkół zrzeszonych w Centrali,
i. opracowywanie i wydawanie podręczników szkolnych, programów nauczania, książek, czasopism, broszur związanych z celami Centrali,
j. fundowanie stypendiów,
k. pozafinansowe wspieranie szkół w trudnych sytuacjach.

ARTYKUȽ 3

CZȽONKOWIE CPSD - PRAWA I OBOWIĄZKI
1. Członkami Centrali mogą być szkoły polonijne oraz inne osoby prawne lub fizyczne.
2.Osoby prawne, w rozumieniu tego punktu, to organizacje mające podobne cele do Centrali.
3. Osoba fizyczna to każda osoba, która interesuje się działalnością szkόł zrzeszonych w Centrali i nie jest członkiem władz szkoły.
4. Centrala posiada członków:
a. zwyczajnych
b. wspierających
c. honorowych
5. Członkiem Zwyczajnym Centrali może być każda szkoła polonijna, osoba prawna (w dalszych postanowieniach statutu zwana też członkiem zbiorowym) lub fizyczna (w dalszych postanowieniach statutu zwana też członkiem indywidualnym), która:
a. złoży deklarację członkowską na piśmie,
b. otrzyma pozytywną rekomendację Zarządu Centrali.
6. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Centrali, podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia.
7. Członkiem wspierającym Centrali może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Centrali. Osoby te nie są członkami zwyczajnymi Centrali, nie mogą uczestniczyć i nie mają prawa głosu przy podejmowaniu decyzji w sprawie CPSD.
8. Członkiem honorowym Centrali może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Centrali.
9. Członkowie honorowi przyjmowani są przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Centrali lub 10 członków Centrali.
10. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Centrali,
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Centrali,
c. udziału w zebraniach, wykładach, formach warsztatowych oraz imprezach organizowanych przez Centralę,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Centrali.
11. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalność Centrali i realizacji jej celów,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Centrali,
c. regularnego opłacania składek w wyznaczonym przez Zarząd Centrali terminie.
12. Członkowie wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego.
13. Członkowie honorowi posiadają bierne prawo wyborcze i są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Centrali,
b. wykluczenia przez Zarząd Centrali z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Centrali, niepłacenia składek przez dwa kolejne lata,
c. śmierci członka, utraty osobowości prawnej przez osoby prawne lub likwidacji szkoły.
15. Od uchwały Zarządu Centrali w sprawie przyjęcia w poczet członków Centrali lub pozbawienia członkowstwa zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna.

ARTYKUȽ 4

WYRÓŻNIENIA
1. Centrala posiada własne wyróżnienia:
a. Statuetkę im. Janiny Igielskiej przyznawaną przez Zarząd Centrali osobom szczególnie zasłużonym dla szkolnictwa polonijnego. Statuetka przyznawana jest zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie Centrali,
b. Dyplom Prezesa CPSD przyznawany przez Zarząd Centrali osobom zasłużonym dla szkolnictwa polonijnego. Dyplom przyznawany jest zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie Centrali.

ARTYKUȽ 5

WȽADZE CENTRALI
1.Władzami Centrali Polskich Szkόł Dokształcających są:
a. Walne Zebranie Członków
b. Zarząd CPSD
c. Komisja Rewizyjna
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Centrali trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Za wybraną do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej uważa się każdą osobę, która otrzymała w głosowaniu największą liczbę głosów plus jeden głos oddanych ważnych . Dopuszcza się także głosowanie za pośrednictwem mediów elektronicznych w sposób i w warunkach zatwierdzonych każdorazowo przez Walne Zebranie Członków Centrali.
3. Uchwały wszystkich władz Centrali zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Centrali. W Walnym Zebraniu Członków Centrali biorą udział członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym.
5. Każdy członek zbiorowy może wysłać na Walne Zebranie Członków Centrali trzech delegatów, jeden delegat dysponuje jednym głosem, który musi oddać osobiście.
6. Każdy członek indywidualny i honorowy obecny na Walnym Zebraniu Członków dysponuje jednym głosem.
7. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
8. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane corocznie na przełomie września i października przez Zarząd Centrali. Termin i miejsce obrad Zarząd Centrali podaje do wiadomości członków wraz z proponowanym porządkiem obrad na 14 dni przed terminem zebrania.
9. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd Centrali z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 10 szkόł zrzeszonych w Centrali. Termin i miejsce obrad Zarząd Centrali podaje do wiadomości członków wraz z proponowanym porządkiem obrad na 14 dni przed terminem zebrania, które musi się odbyć w ciągu 30 dni od daty złożenia uprawnionego wniosku.
10. Uchwały Walnego Zebrania Centrali zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków. Głosowanie jest jawne.
11. Do kompetencji Walnego Zebrania Centrali należą:
a. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Centrali,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Centrali,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalność Zarządu Centrali i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie budżetu,
g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Centrali,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Centrali,
j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Centrali lub jego władze,
k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Centrali,
l. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Centrali i przeznaczeniu jej majątku,
m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.
12. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Centrali zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania oraz reprezentowanie Członków na zewnątrz.
13. Członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej CPSD może zostać wybrany każdy fizyczny członek Centrali, który jest jej członkiem co najmniej dwa (2) lata.
14. Zarząd Centrali składa się z prezesa, wiceprezesa, prezesów terenowych, sekretarza organizacyjnego, sekretarza protokołowego, skarbnika oraz rzecznika.
15. Członkowie Zarządu Centrali postępują zgodnie z uchwalonym przez Zarząd Centrali zakresem obowiązków i kompetencji.
16. Zarząd może powołać swoich pełnomocników do realizacji określonych zadań lub przedsięwzięć.
17. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
18. Do kompetencji Zarządu należą:
a. realizacja celów Centrali,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie nadzoru nad majątkiem Centrali,
e. podejmowanie uchwał o nabyciu , zbyciu lub obciążeniu majątku Centrali,
f. reprezentowanie Centrali na zewnątrz,
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków
h. przyjmowanie i skreślanie członków,
i. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Centrali.
19. Komisja Rewizyjna wybrana przez Walne Zebranie Centrali powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Centrali
20. Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
21. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalność Zarządu,
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Centrali,
e. składanie sprawozdań ze swojej działalnośći na Walnym Zebraniu Członków.
22. Wybory wszystkich władz Centrali odbywają się według Regulaminu Wyborczego, uchwalanego przez Walne Zebranie Członków Centrali.
23. W razie gdy w czasie trwania kadencji w składzie Zarządu Centrali lub Komisji Rewizyjnej wystąpi wakat, może on zostać uzupełniony przez organ, w którym jest wakujące miejsce. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu danego organu. Każda zmiana musi być zatwierdzona przez najbliższe Walne Zebrania Członków Centrali.

ARTYKUȽ 6

MAJĄTEK I FUNDUSZE
1.Majątek Centrali powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. darowizn spadków, zapisów,
c. dotacji, sponsorowania i ofiarności publicznej,
d. z działalnośći wydawniczej i kolportażu.
2. Centrala jest organizacją nie obliczoną na zysk.
3. Wszelkie środki pieniężne muszą być przechowywane wyłącznie na kontach Centrali.
4. Centrala prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Centrali podejmuje Zarząd.

ARTYKUȽ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uchwałę w sprawie zmiany w statucie Walne Zebranie Członków podejmuje kwalifikowaną większością 2/3(dwie trzecie) głosów , przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce Walne Zebranie Członków podejmuje kwalifikowaną większością 2/3 (dwie trzecie) głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku tego punktu nie ma zastosowania punkt 8 Artykułu 1 niniejszego statutu.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Centrali Walne Zebranie Członków określa sposób jej likwidacji oraz przeznaczenia majątku Centrali.
4. Majątek Centrali nie może być przekazany osobom fizycznym.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie, zastosowanie mają przepisy stanowe i federalne a w ostateczności wyrok sądu. Nowy Jork 15 września 2013 roku.
Statut Centrali Polskich Szkόł Dokształcających w brzmieniu jak powyżej został uchwalony na Zebraniu Statutowym członków Centrali w dniu 15 września 2013 roku.
Przewodniczący
Zebrania Statutowego CPSD
Andrzej Popadiuk

Centrala_Statut_2013.pdf

Polish_Supplementary_School_Council_of_America

Centrala Polskich Szkół Dokształcających

ANEKS DO STATUTU
Zatwierdzony 16 września 2007 r.

W Artykule 1

W punkcie 2
2. Skreśla się zapis “Stany Zjednoczone, a w szczególności teren wschodni”, a wprowadza się zapis “są niżej wymienione stany Zjednoczone Ameryki Północnej”

1. New York
2. New Jersey
3. Connecticut
4. Rhode Island
5. Massachusetts
6. Floryda
7. Georgia
8. South Carolina
9. Pennsylvania
W punkcie 4
4. Po słowach “dla młodzieży uczęszczającej do tych szkół”, dodaje się słowa “prowadzenie kursów i warsztatów metodycznych dla nauczycieli’’.
W punkcie 5
Wprowadza się zapis o następującej treści:
5. Egzaminy:
a. Zarząd Centrali współpracuje z Komisją Oświatową organizując wspólnie egzamin z języka polskiego “Polish Regents”.  Do egzaminu będą dopuszczone tylko szkoły należące do Centrali.
b. Centrala jest organem współpracującym z Ministerstwem Edukacji Narodowej podczas przeprowadzania międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych z języka polskiego.
W punkcie 6
Dodaje się punkt 6. Wprowadza się zapis o następującej treści:
6. Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Posiadane i pozyskiwane środki finansowe przeznaczone są na funkcjonowanie Centrali.
W punkcie 7
Osoby indywidualne, które dają dotacje lub wsparcie finansowe CPSD nie staja się aktywnymi członkami organizacji CPSD, nie mogą uczestniczyć i nie maja prawa głosu przy podejmowaniu decyzji w sprawie organizacji.
Treść punktu 5 staje się punktem 7
7. Centrala jest organizacją apolityczną i nienastawioną na zysk.

W Artykule 2

W punkcie 2
2. Po słowie ,,celami” dodaje się słowa „działalności Centrali którą uiszczają składki członkowskie”
W punkcie 3
3. Słowo „obywatel” zastępuje się słowem „osoba”, po słowie „działalnością” dopisuje się słowo „szkół” i po słowie „statut” wprowadza się zapis „która nie bierze czynnego udziału we władzach szkoły i uiszcza składki członkowskie”.
W punkcie 4
4. Po słowie „rekomendacji” skreśla się zapis „przynajmniej jednego członka zbiorowego lub dwóch członków indywidualnych” a wprowadza się zapis „i ogłasza to na Walnym Zebraniu”
W punkcie 5
5. Po słowie „pozostają” wprowadza się zapis „Honorowy Członek Centrali będzie posiadał bierne prawo wyborcze”.
Wprowadza się punkt 6 o treści:
6. Organizacja posiada własne odznaczenie: statuetkę im. Janiny Igielskiej, przyznawaną na wniosek Zarządu Centrali (sposób nadawania w/w odznaczenia reguluje opracowany przez Zarząd regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie) osobom zasłużonym dla szkolnictwa.

W Artykule 3

W punkcie 1
1. Skreśla się treść „Członek zbiorowy opłaca co najmniej $10.00 rocznie, a członek indywidualny $5.00 rocznie.  Opłaty te mogą być zredukowane przez Zarząd na prośbę członka”; a wprowadza się zapis „opłaty roczne dla członków zbiorowych i indywidualnych ustala Zarząd i zatwierdza na Walnym Zebraniu.”

W Artykule 4

W punkcie 1
1. Zakreśla się zapis „Doroczne Walne Zebranie Centrali jest najwyższą instancją zwoływaną raz do roku w okresie jesieni w celu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Prezesa, Zarząd, Komisje Rewizyjne lub na wniosek 10 delegatów. Roczne Walne Zebranie wybiera sie do przeprowadzenia wyborów przewodniczącego i sekretarza” i wprowadza się zapis „Walne Zebranie jest najwyższą władzą Centrali.  Rozstrzyga ostatecznie we wszystkich jej sprawach.”
W punkcie 2
2. Skreśla się zapis „Zarząd Centrali składa się z prezesa, wiceprezesa wykonawczego, dwóch wiceprezesów, sekretarza generalnego, 3 trustystów, instruktora oświatowego oraz referenta prasowego, wybieranych zwykłą większością „głosów” i wprowadza się zapis „kadencja Zarządu Centrali trwa 3 (trzy) lata.  Tę samą funkcje w Zarządzie można pełnić przez 3 (trzy) kadencje.”
W punkcie 3
3. Skreśla się zapis „kandydatem na członka Zarządu może być każdy uprawniony do
glosowania delegat, należący do Centrali co najmniej przez ostatnich sześc miesięcy, wprowadza się zapis „W razie ustąpienia w czasie Kadencji członka, wybranemu Zarządowi przysługuje prawo wyłonienia spośród członków organizacji jego następcy.  Liczba nowo wybranych członków Zarządu nie może przekraczać ½ tj. polowy liczby członków wybieralnych tych władz.”
W punkcie 4
4. Skreśla się zapis „Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest Kontrolowanie całokształtu gospodarki Centrali, przeprowadzanie rewizji ksiąg kasowych i postawienia wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi” i wprowadza się zapis „Do zadań Walnego Zebrania Centrali należy”;
1. Ustalenia głównych kierunków działania.
2. Uchwalenia statutu oraz jego ewentualne zmiany.
3. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez członków i władze Centrali.
4. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozjemczej.
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji
6. Uchwalenie regulaminów wewnętrznych Centrali.
7. Rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu wniesionych przez członków Centrali.
8. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają Walnego Zebrania.

W Artykule 5

W punkcie 1.
1. Skreśla ale dotychczasowe brzmienie punktu 1. Wprowadza się zapis „Ważne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd Centrali raz do roku”.
W punkcie 2.
2. Skreśla się dotychczasowe brzmienie punktu 2. Wprowadza się zapis „O terminie
Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków na 14 (czternaście) dni przed rozpoczęciem zebrania.”
W punkcie 3. i 4.
Treść punktów 3 i 4 zostaje skreślona.

W Artykule 6

W punkcie 1.
1. Skreśla się dotychczasowe brzmienie „W razie potrzeby Zebranie ustanawia dodatkowe funkcje pomocnicze, które pozostają w ścisłej współpracy z Zarządem i pod jego kierownictwem” Wprowadza się zapis „Nadzwyczajne Walne Zebranie Centrali może być zwoływane w trybie pilnym:
a. Na podstawie uchwały Zarządu
b. Na wniosek Komisji Rewizyjnej
c. Na wniosek minimum 10 (dziesięciu) szkół należących do Centrali.”
Wprowadza się punkt 2 o treści:
1. Wniosek dotyczący Walnego Zebrania winien zawierać propozycje porządku obrad.
2. Zarząd Centrali jest zobowiązany do zwołania Walnego Zebrania w terminie do 1 (jednego) miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

W Artykule 7

Skreśla się treść - dotychczasowe brzmienie „Uchwały Walnych Zebrań lub Zarządu zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem spraw zmiany statutu i decyzji odnośnie rozwiązania Centrali. W pierwszym przypadku wymagana jest zgoda co najmniej 2/3 obecnych delegatów na zebraniu, w drugim przypadku też wymagana jest zgoda co najmniej 2/3 obecnych delegatów na zebraniu, jednak konieczna jest obecność na tym zebraniu co najmniej 50% wszystkich uprawnionych do głosowania delegatów. Wybory do Zarządu maja być tajne.”
Wprowadza się do punkt 1 o treści:
1. Zarząd Centrali kieruje całokształtem działalności Centrali zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania.  Reprezentuje Centrale na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoje działania przed Walnym Zebraniem.
Wprowadza się punkt 2 o treści:
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy
a. Realizowanie uchwal Walnego Zebrania.
b. Opracowanie pogramu działania.
c. Zwołanie Walnego Zebrania.
d. Kierowanie bieżącymi pracami Centrali.
e. Reprezentowanie Centrali na zewnątrz i działanie w jej imieniu.

Polish Supplementary School Council of America, Inc

Governing Agreement

STATUT CENTRALI

Artykuł 1

 1. Organizacja nosi nazwę: CENTRALA POLSKICH SZKÓŁ DOKSZTAŁCAJĄCYCH W AMERYCE, w brzmieniu angielskim: POLISH SUPPLEMENTARY SCHOOL COUNCIL OF AMERICA.
 2. Terenem działalności Centrali są Stany Zjednoczone, a w szczególności teren wschodni.
 3. Celem Centrali jest nauczanie dzieci i młodzieży polsko-amerykańskiej języka i zapoznanie ich z kulturą polską.
 4. Dla osiągnięcia tego celu, działalność Centrali polega na udzielaniu pomocy tak moralnej jak i materialnej w zakładaniu i prowadzeniu polskich szkół dokształcających w Ameryce, organizowaniu obozów letnich dla młodzieży uczęszczającej do tych szkół, oraz opracowaniu i wydawaniu podręczników i programów nauczania, itp.
 5. Centrala jest organizacją apolityczną i nieobliczoną na zysk.

Artykuł 2

 1. Członkowie Centrali dzielą się na członków zbiorowych i indywidualnych.
 2. Członkiem zbiorowym może być każda organizacja mająca w swym programie cele kulturalno-oświatowe i której działalność nie stoi w sprzeczności z celami działalności Centrali.
 3. Członkiem indywidualnym może być każdy obywatel, który interesuje się działalnością Centrali i którego działalność będzie zgodna z wymaganiami niniejszego statutu.
 4. Członków zbiorowych i indywidualnych przyjmuje Zarząd na podstawie rekomendacji przynajmniej jednego członka zbiorowego lub dwóch członków indywidualnych.
 5. Walne Zebranie może mianować na wniosek Zarządu osobę specjalnie zasłużoną dla szkolnictwa i kultury polskiej HONOROWYM CZŁONKIEM CENTRALI. Osoby mianowane HONOROWYMI CZŁONKAMI CENTRALI przed wejściem w życie niniejszego statutu nadal nimi pozostają.

Artykuł 3

 1. Członek zbiorowy opłaca co najmniej $10.00 rocznie, a członek indywidualny $5.00 rocznie. Opłaty te mogą być zredukowane przez Zarząd w razie prośby członka.
 2. Każdy członek zbiorowy może wysłać 3 delegatów na zebranie Centrali z prawem oddania przez każdego obecnego delegata jednego głosu. Członek indywidualny obecny na zebraniu ma prawo jednego głosu.

Artykuł 4

Władzami Centrali są:
Walne Zebranie
Zarząd
Komisja Rewizyjna

 1. Doroczne Walne Zebranie Centrali jest najwyższą instancją zwoływaną raz do roku w okresie jesieni w celu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Prezesa, Zarząd., Komisję Rewizyjną lub na żądanie 10 delegatów. Roczne Walne Zebranie wybiera do przeprowadzenia wyborów przewodniczącego i sekretarza.
 2. Zarząd Centrali składa się z prezesa, wiceprezesa wykonawczego, dwóch wiceprezesów, sekretarza generalnego, 3 trustystów, instruktora oświatowego oraz referenta prasowego, wybieranych zwykłą większością głosów.
 3. Kandydatem na członka Zarządu może być każdy uprawniony do głosowania delegat, należący do Centrali co najmniej przez ostatnich sześć miesięcy.
 4. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie całokształtu gospodarki Centrali, przeprowadzanie rewizji ksiąg kasowych i postawienie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Artykuł 5

 1. Skreślenie członka z listy Centrali następuje po rezygnacji złożonej na zebraniu lub piśmiennie na ręce Zarządu lub decyzją Zarządu w przypadku nieopłacania składek w przeciągu 12 miesięcy, nieuczęszczania na zebrania przez okres 6 miesięcy, względnie naruszenia statutu, lub w przypadku postępku niegodnego członka Centrali.
 2. Rezygnacja członka Zarządu następuje po uprzednim złożeniu rezygnacji na piśmie na ręce Prezesa i zatwierdzeniu jej przez Zarząd. Prezes składa swą rezygnację wobec Nadzwyczjnego Walnego Zebrania.
 3. Każdy członek Zarządu w przypadku naruszenia zasad statutu lub postępku niegodnego członka Zarządu może być usunięty przez Walne Nadzwyczajne Zebranie zwołane na żądanie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 4. W wypadku sprawy spornej niedającej się uregulować drogą normalnego postępowania Walne Zebranie wybiera Komisję do rozpatrzenia danej sprawy, której decyzja jest ostateczna.

Artykuł 6

W razie potrzeby Zebranie ustanawia dodatkowe funkcje pomocnicze, które pozostają w ścisłej współpracy z Zarządem i pod jego kierownictwem.

Artykuł 7

Uchwały Walnych Zebrań lub Zarządu zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem sprawy zmiany statutu i decyzji odnośnie rozwiązania Centrali. W pierwszym przypadku wymagana jest zgoda co najmniej 2/3 obecnych delegatów na zebraniu, w drugim przypadku też wymagana jest zgoda 2/3 obecnych delegatów na zebraniu, jednak konieczna jest obecność na tym zebraniu co najmniej 50% wszystkich uprawnionych do głosowania delegatów. Wybory do Zarządu mają być tajne.

Artykuł 8

Statut niniejszy został przyjęty na Walnym Zebraniu odbytym w Nowym Jorku 20 maja 1962 roku.