Publikacje

Nowy Dziennik - http://www.dziennik.com

Żegnaj polska szkoło

Żegnaj szkoło...

Maj i początek czerwca, to okres kiedy dobiega końca rok szkolny w polskich szkołach dokształcających w Ameryce.  Szkoły zrzeszone w centrali ustalają samodzielnie szkolny kalendarz, który pozwala im na zrealizowanie programu i stąd różne daty zakończenia.  Uczniowie szkół polonijnych, po spȩdzeniu wielu sobót na lekcjach z utȩsknieniem czekają na ten dzień, bo chociaż to jeszcze nie wakacje, ale już można odetchnąć w sobotȩ.
Maj, to również matura, powszechnie zwana egzaminem dojrzałości, do której przystȩpują także uczniowie szkół polonijnych.  Sᶕ to uczniowie ostatniej klasy licealnej,w wiȩkszości szkół polonjnych 11, chociaż sᶕ też szkoły, w których jest to klasa 12.  Podobnie jak ze szkolnym kalendarzem, przebieg matur i ich termin są ustalane indywidualnie przez każdą szkołȩ i pomimo że sᶕ one namiastkᶕ tego typu egzaminów w Polsce, dla naszej młodzieży sᶕ bardzo stresujᶕcym przeżyciem.  Uczniowie muszᶕ siȩ wykazać wiedzᶕ z historii, literatury i geografii Polski, jak również napisać wypracowanie na wybrany temat.  I w dzisiejszym świecie, kiedy wszystko przelicza siȩ na punkty, kredyty i na „co mi to da” trzeba być pełnym podziwu dla tych młodych ludzi, którzy przez tyle lat poświȩcili soboty na dodatkowe godziny w szkole i wytrwali do końca, żeby ukoronować te wszystkie lata piȩknym akcentem, jakim jest matura, która być może „nic im nie da” oprócz osobistej satysfakcji, ale która jest jednocześnie prawdziwym dowodem ich dojrzałości.  W zdecydowanej wiȩkszości tegoroczni maturzyści, to dzieci urodzone w Stanach Zjednoczonych pochodzᶕce z polskich rodzin, obywatele tego kraju, budujᶕcy swojᶕ przyszłość tutaj, ale jednocześnie świadomi i dumni ze swoich polskich korzeni, kultywujᶕcy polskie tradycje, biegle władajᶕcy polskim jȩzykiem.  Świadomi tego, że to ich wzbogaca i uzbraja w dodatkowe atrybuty na przyszłość, która stoi przed nimi otworem.  Wszystkim tegorocznym abiturientom należᶕ siȩ ogromne gratulacje i życzenia powodzenia.
Bożena Mahmoud


Maturzysci i komisja maturalna z PSD im.św.M.M.Kolbego w Riverhead: od lewej: Karol Danowski, Ewa Mejsak, Maciej Włodek, pani Ewa Brożyna, Claudia Lagun, p.Ewa Załusińska-z-ca dyr. I w-ca klasy,Natalia Molik, Patryk Olesiejuk, Sarah Mahmoud, pani Michalina Czoch
Zdj.Tomasz Włodek