Publikacje

Nowy Dziennik

Egzamin Lote

Egzamin LOTE (Language Other Than English)
Od wielu już lat uczniowie szkół polonijnych zrzeszonych w Centrali Polskich Szkół Dokształcajᶕcych w Ameryce przystȩpujᶕ jesieniᶕ do egzaminu z jȩzyka polskiego , do niedawna zwanego Regents, a obecnie LOTE( Language Other Than English), który do 1999 roku przygotowywany był przez The State Education Department w Albany, a nastȩpnie przez Komisjȩ Oświatowᶕ KPA.  W maju 2014r. zarzᶕd Komisji Oświatowej praktycznie przestał istnieć, ponieważ odszedł dr Edmund Osysko , jak również pani Jolanta Szulc, a nowy nie został powołany. W zwiᶕzku z brakiem dalszych wytycznych co do działalności Komisji Oświatowej, pani Małgorzata Gradzki, która z egzaminami z jȩzyka polskiego jest zwiᶕzana od 1994 roku, zaproponowała przęjecie patronatu nad tym egzaminem Centrali Polskich Szkół Dokształcajᶕcych. Na Walnym Zebraniu CPSD, 19 października 2014, jednogłośną decyzją ustalone zostało, że egzamin weźmie pod swoje skrzydła CPSD dla szkół w niej zrzeszonych, a funkcję koordynatora egzaminu powierzono pani Małgorzacie Gradzkiej, która wyjaśniła ,że każda etniczna instytucja/organizacja/szkoła może przeprowadzić egzamin z jȩzyka, jeżeli uczeń spełnia wymagane warunki (http://www.p12.nysed.gov/ciai/lote/documents/lote-qa.pdf, )
Zasady przeprowadzania egzaminu najlepiej określa Pani Małgorzata Gradzki :” Egzamin Comperhensive LOTE (Language Other Than English) odbywa się na dwóch poziomach: ustnym (24 punkty) i pisemnym (76 punktów).  Egzamin ustny (Part 1) polega na swobodnej rozmowie ucznia i egzaminatora na dwa losowo wybrane tematy. W skład egzaminu pisemnego wchodzi słuchanie krótkich tekstów (Listening Comprehension, Part 2), samodzielne czytanie dwóch tekstów i drobnych informacji (Reading Comprehension, Part 3) oraz pisanie na dwa, spośród trzech podanych tematów (Writing, Part 4). Aby egzamin został zaliczony przez amerykańską szkołę uczeń musi uzyskać minimum 65 punktów na 100 możliwych.” Egazmin przeprowadzono 16 listopada, 2014r. w 4 placówkach: Brooklyn, NY, South Amboy NJ, Copiague, LI i New Britain, CT. Przystąpiło do niego 365 uczniów z 34 szkół zrzeszonych w CPSD. Pytania do egzaminu zostały przygotowane przez zespół powołany przez p.Małgorzatȩ Gradzki, w skład komisji egzaminacyjnych w poszczególnych placówkach wchodzili przedstawiciele Zarzᶕdu Centrali oraz nauczyciele polonijni, wcześniej przeszkoleni przez koordynatora egzaminu. Wyniki zostały ogłoszone 15 stycznia 2015r i wkrótce zostanᶕ rozesłane do szkół amerykańskich.

Bożena Mahmoud