Publikacje

Język polski drogą do sukcesu

Warsztaty

Jȩzyk polski drogᶕ do sukcesu- warsztaty metodyczne CPSD

Od 2005 r. Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce organizuje Egzaminy Certyfikatowe z jȩzyka polskiego jako obcego, które z każdym rokiem cieszᶕ siȩ coraz wiȩkszᶕ popularnościᶕ wśród uczniów końcowych klas polskich szkół dokształcajᶕcych. Do przeprowadzania tych egzaminów przyjeżdżajᶕ eksperci z Polsk, z uprawnieniami egzaminatora. W tym roku poraz pierwszy Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce oraz Uniwersytet Marii Curie Składowskiej w Lublinie organizuᶕ wspólnie warsztaty metodyczne pod hasłem: “Język polski drogą do sukcesu” dla nauczycieli oraz uczniów klas licealnych, którzy ukończyli 16 lat .Odbȩdᶕ siȩ one w dniach 21-22 marca 2015r. Celem warsztatów jest przygotowanie do egzaminów certyfikatowych na poziomach wybranych przez zdających, obejmujące 5 sprawności: rozumienie ze słuchu, poprawność gramatyczną, rozumienie tekstu pisanego, pisanie i mówienie. Sprawności te sᶕ bowiem częściami egzaminu certyfikatowego. Przeprowadzony zostanie także test próbny, pomagajᶕcy w określeniu poziomu znajomości języka polskiego poszczególnych kandydatów. Test ten zostanie sprawdzony na miejscu i każdy uczestnik warsztatów otrzyma informacje zwrotne na jego temat.
Warsztaty będą prowadzone przez egzaminatorów państwowych komisji egzaminacyjnych i oceniane zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny. Na zajęciach omówiony zostanie plan testu egzaminacyjnego, typy zadań, wymagania egzaminacyjne, techniki rozwiązywania poszczególnych typów zadań, przykładowe zadania egzaminacyjne na różnych poziomach i w ramach sprawności wybranych przez zdających. Podczas warsztatów nauczyciele ,kòrzy chcą w przyszłości przeprowadzać egzaminy ceryfikatowe z języka polskiego, będą mogli zasiȩgnᶕć wszelkich informacji związanych z otrzymaniem certyfikatu egzaminatora .
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w zajęciach 21 lub 22 marca .
Warsztay będą odbywały się w 2 ośrodkach :
21 marca 2015 PSD im .sw.Faustyny – godz .3:00pm do 7:00pm
odpowiedzialna :Renata Ochocka sekretarz organizacyjny
Zgloszenia do 17 marca przesylac na adres :
22 marca 2015 PSS im. bł. ks. J. Popiełuszki w Derby CT godz.1pm:00 do 5pm
-odpowiedzialna :Wioleta Jusinska -Prezes Terenowy -CT
Zgloszenia do 17 marca przesylac na adres :
Organizatorzy serdecznie zapraszajᶕ wszystkich zainteresowanych.

Bożena Mahmoud