Publikacje

Nowy Dziennik - http://www.dziennik.com

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO W CENTRALI POLSKICH SZKÓŁ DOKSZTAŁCAJĄCYCH

Nowy Rok szkolny 2015-2016

Dobiegły końca wakacje, należy wyrazić nadziejȩ, że były one pełne wrażeń i nowych doświadczeń.
Dzieci i młodzież powróciła do szkół, rozpoczȩły siȩ też zajȩcia we wszystkich szkołach polonijnych zrzeszonych w CPSD na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, w których podjȩło naukȩ ponad 8 tys. uczniów, w klasach podstawowych i licealnych.  Warto tu zaznaczyć, że obok Chicago jest to największe skupisko Polonii, gdzie działa 65 szkół polonijnych ze stanów: NowyJork, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Pensylwania i Floryda.  Dla dzieci polonijnych nauka języka polskiego jest dodatkowym zajęciem-drugą szkołą, w której lekcje odbywają się w soboty, a w niektórych szkołach również w piątek po południu.  CPSD, która powstała w 1925 roku, w celu otoczenia opieką placówek oświatowych, które miały w programie naukȩ jȩzyka polskiego, literatury, historii, geografii i tradycji, jest jednostką wspomagającą i łączącą szkoły, pełniᶕcᶕ rolȩ polonijnego kuratorium szkolnictwa, idᶕcᶕ z duchem czasu, dostosowujᶕcᶕ siȩ do ciᶕgle zmieniajᶕcych siȩ potrzeb szkolnictwa polonijnego.
W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczebności szkół polonijnych.  Prowadzona przez Centralę promocja nauki języka polskiego jako języka drugiego, organizacja egzaminów Polish Regents, obecnie znanych pod nazwᶕ LOTE oraz egzaminów certyfikacyjnych przyczynia się do wzrostu świadomości potrzeby nauki i dbałości o język polski.  Widoczne to jest zarówno w działaniach kadry pedagogicznej, systematycznie podnoszącej swoje kwalifikacje, dziȩki licznym warsztatom i szkoleniom organizowanym przez Centralȩ, a prowadzonym przez specjalistów najwyższej klasy z Polski, jak również dzieci i rodziców, coraz bardziej zaangażowanych w proces nauki.  Centrala umożliwia żywy kontakt z językiem polskim nie tylko podczas zajȩć w szkołach, ale także organizujᶕc i promujᶕc wydarzenia miȩdzyszkolne, dajᶕce szanse uczniom na zaprezentowanie swoich umiejȩtności.  Do najbardziej popularnych nalȩżały zawsze coroczne konkursy tematyczne, od ubiegłego roku przeistoczone w Festiwal Szkół Polonijnych, który okazał siȩ niesamowitym sukcesem.  Nie można też zapomnieć o Konkursie Literackim, na który nie tylko składa się wysyłanie przez uczestników prac, ale również organizacja spotkań autorskich pisarzy, poetów, ilustratorów, tłumaczy i wykładowców literatury dla dzieci i młodzieży.
Wszystkie wspomniane przedsiȩwziȩcia służᶕ jednemu celowi, a mianowicie pielȩgnowaniu jȩzyka polskiego i polskiej kultury wśród dzieci polskiego pochodzenia żyjᶕcych w Stanach Zjednoczonych, wychowywanie ich na ambasadorów polskości.  I bardzo cieszy fakt, że powstajᶕ inne organizacje, które dostrzegajᶕ wagȩ takich działań, dziȩki czemu proklamowano ostatnio Polonijny Dzień Dwujȩzyczności , którego inicjatorem była Dobra Polska Szkoła.  Po raz pierwszy bȩdzie on obchodzony 10 października br, i bȩdzie jeszcze jednᶕ okazjᶕ do zaprezentowania naszej kultury.

A tymczasem, pomimo że dopiero skończył siȩ okres wakacyjny, Zarzᶕd Centrali, z prezesem dr Dorotᶕ Andrakᶕ na czele, jest gotów na rok szkolny 2015/16 z teczkᶕ pełnᶕ projektów do zrealizowania, które uwzglȩdniajᶕ uczniów, nauczycieli, rodziców i przyjaciół polonijnego szkolnictwa.  Niewᶕtpliwie bȩdzie to kolejny pracowity, ale z pewnościᶕ bardzo owocny, rok w życiu Centrali i wszystkich szkół w niej zrzeszonych.
Realizacja pierwszego ze wspomnianych projektów rozpoczyna siȩ juź dzisiaj, 22 września w formie warsztatów metodycznych prowadzonych przez zespół Szkoły Języka Polskiego Glossa pod hasłem „Jak uczyć w sposòb ciekawy, innowacyjny i skuteczny”.  Program szkolenia obejmuje następujące tematy:
1.Kreatywne gry i zabawy zachȩcajᶕce do mówienia po polsku.
2.Polski po polsku
3.Gramatyka komunikacyjnie i po polsku.
4.e-polish.eu – wykorzystanie platformy na zajęciach tradycyjnych
lub online – warsztat
5.Prezentacja nowości wydawniczej – serii podręczników ”Polski, krok po kroku”.
Dla wygody uczestników zajȩcia prowadzone bȩdᶕ w różnych ośrodkach: Derby,CT-22.09., Ozone Park,NY - 26.09, Clark,NJ-27.09 i Hempstead,NY-28.09.

Wiȩcej informacji na temat warsztatów, jak również innych wydarzeń, historii i ogólnej działalności Centrali można znaleźć na jej stronie : http://www.centralapolskichszkoldoksztalcajacych.org

Bożena Mahmoud
Renata Jujka