Publikacje

Nowy dziennik

Mózg dziecka miejscem pracy nauczyciela

“Mózg dziecka miejscem pracy nauczyciela”
Myśl zawarta w tytule była myślᶕ przewodniᶕ warsztatów metodycznych zorganizowanych dla nauczycieli szkół polonijnych zrzeszonych w Centrali Polskich Szkół Dokształcajᶕcych w Ameryce pod hasłem „Wyzwania współczesnej polskiej szkoły”, które w zamierzeniu Prezesa Centrali dr Doroty Andraki majᶕ być poczᶕtkiem cyklu spotkań poświȩconych tej tematyce. Warsztaty prowadzone były przez pana Zdzisława Hoffmana, dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Pan Hoffman, autorytet w dziedzinie metodyki nauczania, jak sam powiedział „bardzo chce siȩ dzielić tym co umie, czego w życiu siȩ nauczył i zrozumiał „ i robi to w sposób doskonały. Za pomocᶕ prezentacji multimedialnej przybliżył słuchaczom zagadnienia z neurodydaktyki i nowe odkrycia w tej dziedzinie, podkreślał znaczenie autorytetów w naszym życiu i kładł duży nacisk na budowanie relacji miȩdzyludzkich, a w szczególności relacji nauczyciel-uczeń. Jak zauważyła Pani Izabela Padro-Małecka, uczestniczka warsztatów w Derby,CT, pan Hoffman „wytknᶕł wady jakie niesie ze sobᶕ tzw. nowe szkolnictwo, pokazał, że współczesna szkoła zapomniała o uczniu, o jego marzeniach, talentach, osobowości i skupiła siȩ na wykresach, tabelach i statystykach”i zaprezentował nam rozwiᶕzania i metody, które pozwolᶕ nam „być lepszymi, mᶕdrzejszymi i ciekawszymi nauczycielami(...), którzy odkrywajᶕ przed uczniem cały świat”. Warsztaty były bardzo dynamiczne, angażujᶕce wszystkich uczestników w gry i zabawy, majᶕce na celu uatrakcyjnienie zajȩć,ćwiczenie pamiȩci,lepsze przyswajanie wiadomości.”Pobudziły mnie do myślenia na temat: jaka powinna być szkoła, w jakim kierunku winna zmierzać edukacja,(...) jakie cechy powinien mieć dobry nauczyciel,(...) jak zrelaksować zmȩczony pracᶕ umysł”- stwierdziła pani Anna Gronkiewicz z PSS w Derby, CT.  O potrzebie takich zajȩć świadczᶕ przytoczone wypowiedzi uczestników jak i ogromna frekwencja.Trwały one od 6 do 9 listopada, były zorganizowane w 4 placówkach: Copiague na Long Island , Derby w Connecticut, Clark w New Jersey i w Bostonie, Massechuset. Zdaniem Pana Hoffmana najefektywniejsze zajȩcia tego typu sᶕ w grupach 20-osobowych, lecz w naszym przypadku odbywały siȩ one w zupełnie innych warunkach. W Copiague, Derby i Bostonie były to grupy ponad 40-osobowe , a w przypadku Clark ilość uczestników osiᶕgnȩła rekordowᶕ liczbȩ -99. Niemniej jednak nikt z tego powodu nie narzekał. Z dużym uznaniem spotkał siȩ fakt zorganizowania warsztatów w różnych miejscach, co najtrafniej wyraziła pani Urban ze szkoły św.Jadwigi w Trenton, NJ : ”Jest dla nas fizycznᶕ niemożliwościᶕ dojechać na jakiekolwiek zajȩcia w Nowym Jorku, dlatego też miejsce i czas uważamy za strzał w dziesiᶕtkȩ”. Wybór osoby prowadzᶕcej spotkał siȩ również z ogromnᶕ aprobatᶕ. „Zajȩcia z p.Hoffmanem(...)były moim czwartym spotkaniem z tym wykładowcᶕ,(...)za każdym razem sᶕ one bardzo ciekawe i wiele informacji tam przekazanych jest bardzo przydatnych do nauczania w szkole” stwierdziła p.Ewa Wiśniewska, indywidualny członek CPSD. A zdaniem pani Beaty Białej z P.S.D. im. Henryka Sienkiewicza na Brooklynie, ” warsztaty prowadzone przez pana Zdzisława Hofmana były znakomite. Sama osoba prowadzącego: wybitnego pedagoga, człowieka całym sercem oddanego problematyce edukacji dzieci i młodzieży, niezwykle charyzmatycznego i doświadczonego trenera, sprawiła, ze te kilka godzin spędzone na tym spotkaniu minęły bardzo szybko, a nawet za szybko.  Jednocześnie życzyłabym sobie i innym nauczycielom, abyśmy mieli częściej okazje do takich wspólnych spotkań i doskonalenia swoich umiejętności. Przede wszystkim jednak by były to warsztaty na tak wysokim poziomie i tak ciekawe jak te Pana Hofmana”. Spotkania na warsztatach spełniły jeszcze jednᶕ rolȩ- „były okazjᶕ do spotkania nauczycieli z różnych szkół, wymiany doświadczeń, podzielenia siȩ opiniami i przeprowadzenia dyskusji”.Jest to opinia p.Katarzyny Polakowskiej z P.S.D.im.św.M.M.Kolbego w Riverhead, którᶕ podzielajᶕ wszyscy uczestnicy opisanych warsztatów.

Bożena Mahmoud