Publikacje

Nowy Dziennik - http://www.dziennik.com

ZARZĄD CENTRALI POLSKICH SZKÓŁ DOKSZTAŁCAJĄCYCH W AMERYCE

Centrala PSD

Praktycznie we wszystkich artykułach czy ogłoszeniach dotyczᶕcych działalności Centrali Polskich Szkół Dokształcajᶕcych w Ameryce pojawia siȩ określenie „Zarzᶕd CPSD” i czasami należy przypomnieć sobie co siȩ za tym określeniem kryje. Jest to grupa jedenastu osób, wybieranych na Walnym Zebraniu Centrali na 3-letnie kadencje, do której zadań, określonych w statucie Centrali, należy kierowanie bieżᶕcymi pracami Centrali, reprezentowanie jej na zewnᶕtrz i działanie w jej imieniu.  Funkcjȩ prezesa Centrali sprawuje od 2005 roku dr Dorota Andraka, dyrektor PSD przy parafii św. Cyryla i Metodego na Brooklinie, viceprezesem jest p. Anna Tracz, dyrektor Akademii Jȩzyka Polskiego w Manchester, NJ, sekretarzem finansowym - Waldemar Kułakowski, sekretarzem protokołowym - p. Lucyna Lis, dyrektor PSD im. Gniazda 946 Sokołów Polskich, Manville, NJ, sekretarzem organizacyjnym - p. Renata Ochocka, dyrektor PSD im. św. Faustyny, Ozone Park, NY, rzecznikiem prasowym - p. Bożena Mahmoud - dyr. PSD im. św. M.M.Kolbego, Riverhead, NY.  W skład zarzᶕdu wchodzᶕ również prezesi terenowi: Nowy Jork - p. Renata Jujka - z-ca dyrektora PSD im. św. Jadwigi Królowej, Ridgewood, NY, - Long Island, Floryda, Arizona, Texas - p. Ewa Załusińska - z-ca dyrektora PSD im. św. M.M.Kolbego, Riverhead, NY, - New Jersey, Pennsylvania - p. Maria Paździor-Marchwińska - PSD przy Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ, - Connecticut - p. Wioletta Jusińska - dyrektor PSD im. bł. Jerzego Popiełuszki, Derby, CT, - Massachusetts, Rhode Island - p. Jan Kozak-dyrektor Sobotniej Szkoły Jȩzyka Polskiego im. św. Jana Pawła II, Boston, MA.
Dziȩki prȩżnej działalności zarzᶕdu pod kierownictwem dr Doroty Andraki Centrala Polskich Szkół Dokształcajᶕcych w Ameryce stała siȩ jednᶕ z czołowych organizacji plonijnych istniejᶕcych na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, współpracujᶕca z innymi organizacjami polonijnymi nie tylko w rejonie swojego działania, ale także w całych Stanach Zjednoczonych.  Nawiᶕzane zostały też rozległe kontakty w Polsce z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Edukacji Narodowej i z wieloma Uniwersytetami i innymi instytucjami edukacyjnymi.  Wszystkie wspomniane działania majᶕ na celu zapewnienie jak najlepszych warunków i środków dla wspierania i rozwoju szkolnictwa polonijnego, dziȩki którym możliwe sᶕ liczne warsztaty i szkolenia doskonalᶕce warsztat pracy polonijnych nauczycieli z najlepszymi i renomowanymi specjalistami w tej dziedzinie z Polski, obozy letnie w Polsce dla dzieci i młodzieży ze szkół polonijnych, egzaminy certyfikatowe dla młodzieży i egzaminy LOTE, nad którymi CPSD przejȩła patronat w ubiegłym roku, rekolekcje zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.  To dzieki przedsiȩbiorczości dr Andraki i jej zespołu możliwe było założenie funduszu stypendialnego dla absolwentów szkół dokształcajᶕcych, czy powołanie Komisji Socjalnej, której zadaniem jest rozpatrywanie wniosków o pomoc w trudnych sytaucjach ekonomicznych nauczycielom pracujᶕcym w szkołach zrzeszonych w Centrali.  To też obecność przedstawicieli Zarzᶕdu na Jubileuszach szkolnych i innych organizacji polonijnych, jak również organizowanie dorocznych imprez na stałe wpisanych do kalendarza Centrali - Bal Nauczyciela, Studniówka, spotkanie opłatkowe w Konsulacie RP, konkurs literacki im.Wandy Chotomskiej, czy Festiwal Szkół Polonijnych.  To wszystko wiᶕże siȩ z ogromnym nakładem pracy i czasu osób wymienionych powyżej, wielogodzinnych zebrań zarzᶕdu trwajᶕcych do późnej nocy, gdzie omawiany jest plan działań i przydzielane obowiᶕzki,organizacja wspomnianych przedsiȩwzieć, żeby mogły one przebiegać sprawnie i ku zadowoleniu uczestników, drukowanie dypolmów, zakupienie prezentów, upominków, poczȩstunku, dekoracji - lista jest niekończᶕca siȩ.  I chociaż nikt ze wspomnianych osób nie robi tego dla laurów czy nagród, a jedynie dla wspólnej idei, którᶕ jest szerzenie polskości wśród polonijnych dzieci, kultywowanie polskiej historii, tradycji i integracja polonijnego środowiska, to należy im siȩ głȩboki ukłon w podziȩce za ich pracȩ i oddanie.

Bożena Mahmoud