Materiał do pobrania w pdf:

Dwujezycznosc - poradnik final.pdf

 

Idea przygotowywania materiałów jako praktycznych narzędzi dotyczących prowadzenia szkół, klas, odnosząca się do konkretnej pracy z dziećmi i młodzieżą placówek polonijnych, wzięła się z naszego głębokiego przekonania, że taka wymiana wiedzy oraz ogólnodostępna informacja mogą jeszcze bardziej ułatwić nam pracę i stać się przyczynkiem do dyskusji nad lepszym funkcjonowaniem szkół. „Asystent” ‒ „prawa ręka Centrali” jest organem do tego stworzonym, ponieważ umożliwia nam niemal bezpośredni kontakt z wszystkimi zainteresowanymi poziomem naszych pedagogicznych działań.

Prosimy zatem o uważną lekturę materiałów, które koordynują naszą pracę, wyznaczają nam cele działania i ujednolicają system działań dydaktycznej. Prosimy równie gorąco o konstruktywne uwagi i wszelkie zapytania, które przyniosą jeszcze doskonalsze rozwiązania i docelowo ‒ pozwolą placówkom funkcjonować lepiej i sprawniej.

Głównym adresatem tych treści są, jak wiadomo, dyrektorzy i nauczyciele. Jednak prośbę kierujemy także do rodziców, bez których nasze szkoły nie zaistniałyby w takim imponującym kształcie. Każda uwaga, sugestia, każde Wasze pochylenie się nad propozycjami Centrali będą traktowane z całą powagą i wdzięcznością…
Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym zadania wynikające ze statutu oraz innych regulaminów wewnątrzszkolnych. Na swoich posiedzeniach plenarnych i nadzwyczajnych, w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością szkoły. W skład rady wchodzą: dyrektor, nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni. Radą pedagogiczną kieruje jej przewodniczący (dyrektor szkoły). (Cd. w załączniku)

akademiazarzdzania-radapedagogiczna.pdf
akademiazarzdzania1-radapedagogiczna_nov_2016.pdf

Dobra szkoła to taka, w której dyrekcja, rada pedagogiczna, uczniowie i rodzice współpracują ze sobą. Uczniowie zdobywają rzetelną wiedzę, nabywają ważnych umiejętności, mają poczucie własnej wartości, dzięki czemu zyskują pewność siebie. Nauczyciele pracują nad tym, aby coraz lepiej uczyć i wychowywać. Rodzice uczestniczą w życiu szkoły i wspierają jej działania, dyrektor zaś odpowiada za sprawne funkcjonowanie szkoły.

Współcześnie szkoła coraz częściej postrzegana jest jako firma, która oferuje określony typ usług edukacyjno-wychowawczych, a jej dyrektor nazywany jest menedżerem oświaty. To postać bardzo ważna w szkole. Od jego kompetencji i rzetelnej pracy zależy bardzo wiele w danej placówce. Pełni on funkcję administratora i kierownika szkoły. Ma szeroki zakres uprawnień i dużą odpowiedzialność. Jego rola to także umiejętne zarządzanie placówką, stwarzanie podległym pracownikom warunków do efektywnej i twórczej pracy, mobilizacja załogi do wspólnego wysiłku, aby ich placówka była konkurencyjna wobec innych tego typu szkół w danym środowisku. (Cd. w zalączniku).Każdy dyrektor dobiera sobie bezpośredniego współpracownika na zastępcę po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego (Rady Rodziców). Osobę godną zaufania, z którą potrafi porozumieć się bez słów i która potrafi podobnie jak dyrektor pełnić rolę lidera.

Zostaje powołany przez dyrektora szkoły na czas przez niego określany. Jest on bezpośrednim podwładnym dyrektora, który określa jego zakres uprawnień i obowiązków.

Najczęściej wicedyrektor szkoły podczas nieobecności dyrektora szkoły przejmuje zadania podejmując decyzje w sprawach pilnych, podpisuje z upoważnienia dyrektora określone dokumenty, współdziała z organami współpracującymi z placówką.

Do podstawowych zadań wicedyrektora dotyczących organizacji pracy szkoły należy:

-współdziałanie z dyrektorem w przygotowaniu arkusza organizacyjnego szkoły, szkolnego zestawu programu i podręczników, przydziału czynności nauczycielom, planu szkoleń Rady Pedagogicznej,

-opracowanie rozkładu dyżurów: nauczycieli i rodziców, imprez szkolnych,

-opracowanie harmonogramu doskonalenia zawodowego nauczycieli

-organizowanie i nadzorowanie w egzaminu: LOTE i Egzaminu Certyfikacyjnego z Języka Polskiego jako Obcego

-organizowanie zastępstwa za nieobecnych nauczycieli

-monitorowanie ciągłość realizacji planów nauczania

-nadzorowanie  nad pracami szkolnych organizacji (zuch, harcerze, kółka zainteresowań etc.) (Cd. w załączniku)

Koniec semestru i całego roku szkolnego, czyli okres klasyfikacji i promowania, to czas wytężonej pracy ucznia i nauczyciela, to także czas dużych emocji, przede wszystkim uczniów, ale także nauczycieli. Przekształcanie wiedzy ucznia na oceny, a następnie wystawianie ocen śródrocznych (semestralnych)
i rocznych to zadanie bardzo trudne i obciążone dużą odpowiedzialnością. Nie wolno popełnić błędu, ponieważ może on wywołać stres u ucznia oraz doprowadzić do składania zastrzeżeń i skarg do dyrekcji szkoły przez rodziców. Dlatego w każdej placówce polonijnej trzeba opracować zasady, procedury
i przepisy dotyczące klasyfikacji i promowania, także system oceniania zachowania, a następnie wszystkiego dokładnie przestrzegać. Należy pamiętać, iż oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mogą mieć wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania. (Cd. w załączniku)