REGULAMINY

Regulamin Komisji StypendialnejCentrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce 

 Komisja Stypendialna Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, dalej zwana Komisją Stypendialną wybrana została dnia 15 września 2013 roku  na Walnym Zebraniu  CPSD w celu realizacji programu stypendialnego. Komisja składa sprawozdanie ze swojej pracy Zarządowi CPSD. Zarząd CPSD zatwierdza regulamin Komisji Stypendialnej jak i wszystkie wprowadzone później zmiany.   Zarząd CPSD ustala wysokość funduszu stypendialnego w każdym roku. Skład Komisji.

 W Komisji Stypendialnej zasiada 5 osób z grona dyrektorów i nauczycieli polskich szkół dokształcających zrzeszonych w CPSD. Komisja z własnego grona wybiera przewodniczącego na 3-letnią kadencję. Kadencja członków Komisji Stypendialnej trwa 3 lata, maksymalnie 3 kadencje. Zarząd CPSD deleguje do Komisji Stypendialnej swojego przedstawiciela jako pełnoprawnego członka Komisji. Zadania Komisji Stypendialnej.
Do zadań Komisji Stypendialnej należą:
·     opracowanie regulaminu przyznawania stypendium,
·     opracowanie formy podania o stypendium,
· rozpatrzenie podań o przyznanie stypendiów zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium
·   przedstawienie listy wytypowanych stypendystów Zarządowi CPSD w określonym terminie.   Podejmowanie uchwał przez Komisję Stypendialną.  

 Uchwały Komisji Stypendialnej podejmowane są poprzez głosowanie, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.   Postanowienia końcowe.  

Wszystkie wątpliwości interpretacyjne regulaminu rozstrzyga Zarząd CPSD.
Niniejszy Regulamin Komisji uchwalony przez Komisję Stypendialną dnia 10 listopada 2013 został zatwierdzony przez Zarząd CPSD w dniu 9 stycznia 2014 roku.  


Regulamin Komisji Socjalnej

Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce

  Komisja Socjalna Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, dalej zwana Komisją Socjalną, powołana została przez Zarząd CPSD w celu realizacji pomocy socjalnej.

Komisja składa sprawozdanie ze swojej pracy Zarządowi CPSD. Zarząd CPSD zatwierdza regulamin Komisji Socjalnej jak i wszystkie wprowadzone później zmiany.

Zarząd CPSD ustala wysokość funduszu socjalnego w każdym roku.

 W skład Komisji Socjalnej powołanych zostaje od 5-9 osób z grona dyrektorów
 i nauczycieli polskich szkół dokształcających zrzeszonych w CPSD. Komisja z własnego grona wybiera przewodniczącego na 3- letnią kadencję. Komisja członków Komisji trwa 3 lata, maksymalnie 2 kadencje. Zarząd CPSD deleguje do Komisji Socjalnej swojego przedstawiciela, jako pełnoprawnego członka Komisji.


Zadania Komisji Socjalnej

Do zadań Komisji Socjalnej należą:

·     Opracowanie regulaminu przyznawania zapomogi

·     Opracowanie wniosku o zapomogę

·     Rozpatrzenie podań o przyznanie pomocy socjalnej zgodnie z regulaminem przyznawania zapomogi losowej

·     Przedstawienie listy osób, którym przyznano pomoc socjalną Zarządowi CPSD

w określonym terminie

Podejmowanie uchwał przez Komisję Socjalną

·     Uchwały Komisji Socjalnej podejmowane są poprzez głosowanie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej liczby liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

·     Uchwały Komisji Socjalnej zostają przekazane Zarządowi CPSD do zatwierdzenia.


Postanowienia końcowe

Wszystkie wątpliwości interpretacyjne rozstrzyga Zarząd CPSD.

·     Komisji Socjalna pracuje społecznie i nie pobiera żadnych korzyści finansowych

·     Komisja Socjalna nie odpowiada za żadne zaniedbania czy opóźnienia wynikające.

z przekazu funduszy finansowych na określony cel przez skarbnika reprezentującego Zarząd CPSD.

·     Skarbnik Zarządu CPSD zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Socjalnej kopi rachunków i wykazu wszystkich donacji, które zostały przekazane dla nauczycieli, dzieci i młodzieży ze szkół polonijnych na cele socjalne.

·     Komisja Socjalna zobowiązuje sekretarza organizacyjnego CPSD do wysłania podziękowań sponsorom.

Wszelka dokumentacja Komisji Socjalnej przekazana zostaje Zarządowi CPSD.

Niniejszy regulamin Komisji uchwalony przez Komisję Socjalną dnia 3 stycznia 2013 roku wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd.

Regulamin

dofinansowania działalności zespołów folklorystycznych i chórów

należących do szkół zrzeszonych w CPSD 

§1

1.     CPSD udziela pomocy finansowej w ramach rocznego budżetu uzyskanego od sponsora w formie jednorazowej pomocy, zwanej dalej „wsparciem finansowym”:

a)     Zespołom folklorystycznym działającym w szkołach polonijnych zrzeszonym w CPSD;

b)     Chórom działającym w szkołach polonijnych zrzeszonym w CPSD. 

§2

1)     Środki na „wsparcie finansowe” przyznane mogą być raz w roku na wniosek dyrektora szkoły lub opiekuna zespołu.

2)     Wsparcie finansowe, o którym mowa wyżej, udzielana jest przez członków zarządu CPSD.

3)     Wysokość wsparcia finansowego nie może przekraczać 2000,00 USD. Decyzja o przyznanie wsparcia finansowego zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4)     Zarząd CPSD zastrzega sobie prawo do kontroli w zakresie wykorzystania tych środków zgodnie z celem określonym we wniosku. 

 

Warunki przyznawania jednorazowego wsparcia

§3

1)     Przy udzieleniu wsparcia finansowego zarząd CPSD bierze pod uwagę:

a)     Czas prowadzonej dzielności artystycznej

b)     Dorobek zespołu w zakresie działalności artystycznej

2)     Przyznanie środków dla wnioskodawcy uzależnia się od posiadania przeznaczonych na ten cel środków na dany rok dzielności.

3)     Szkoła starającą się o wsparcie finansowe powinna złożyć wniosek zawierający:

a)     Nazwę zespołu;

b)     Data założenia;

c)     Nazwę szkoły;

d)     Adres;

e)     Nazwisko opiekuna/dyrektora szkoły;

f)     kwotę wnioskowanych środków;

g)     Określenie celu/zadania na który chce pozyskać środki;

h)     Całkowitą kalkulację kosztów związanych z realizacją zadania i inne źródła ich finansowania;

i)     W przypadku zakupu materiałów - szczegółową specyfikację wydatków przeznaczonych na zakup towarów;

j)     W przypadku zakupu usług (transport, naprawy)

k)     Opis działalności artystycznej zespołu za ostatnie 3 lata;

l)     Przewidywane efekty

§4

1. Środki na wsparcie finansowe mogą być przeznaczone na:

b)     zakup materiałów i doposażenia niezbędnego w działalności zespołu;

c)     dofinansowanie uczestnictwa w imprezach scenicznych, promujących szkoły zrzeszone w CPSD;

d)     pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach organizowanych przez CPSD (reprezentowanie/promowanie CPSD);

2. Dofinansowanie zespołów nie działających w szkołach zrzeszonych w CPSD nie będzie rozpatrywane – lub – rozpatrywane będzie po uprzednim udokumentowaniu składu zespołu (ilość uczniów uczących się w polskich szkołach zrzeszonych w CPSD).

 

§5

1). Wnioskodawca o decyzji wsparcia finansowego powiadomiony zostanie pisemnie, nie wcześniej niż 60 dni od daty wpłynięcia wniosku.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.