Statut Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce - Bylaws

STATUT CENTRALI POLSKICH SZKÓŁ DOKSZTAŁCAJĄCYCH

W AMERYCE
Zatwierdzony w dniu 15 września 2013 roku.

ARTYKUŁ  1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, w języku angielskim nazwa stowarzyszenia brzmi: Polish Supplementary School Council of America Inc. w dalszych postanowieniach statutu zwane Centralą.
  2. Centrala jest zrzeszeniem osób prawnych i osób fizycznych. Terenem działania jest teren Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
  3. Centrala jest zawiązana na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną na podstawie obowiązującego prawa stanu New Jersey
  4. Centrala posiada znak graficzny (logo) przedstawiający: otwartą książkę na tle płonącej pochodni zwieńczonej u dołu skrzydłami oraz okrągłą pieczęć.
  5. Centrala może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
  6. Centrala może współpracować z instytucjami, organizacjami krajowymi i zagranicznymi mającymi podobne cele i zadania.
  7. Działalność Centrali oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia spraw związanych z działalnością Centrala może zatrudniać pracowników z zewnątrz.
  8. Walne zebranie CPSD władne jest do podejmowania uchwał i wyboru władz, jeżeli w zebraniu będzie uczestniczyła co najmniej połowa członków CPSD. Jeżeli zadeklarowana do uczestnictwa w zebraniu ilość członków indywidualnych, zbiorowych i honorowych będzie mniejsza niż połowa zarejestrowanych w dniu zebrania członków CPSD, zebranie nie może być zwołane. Jeżeli zebranie nie mogło się odbyć w pierwszym terminie z uwagi na niewystarczającą ilość zadeklarowanych uczestników (członków indywidualnych, zbiorowych i honorowych) Zarząd może zwołać następne zebranie w tej samej sprawie, nie wcześniej niż po dwóch tygodniach od daty poprzedniego. Na tym zebraniu quorum stanowią wszyscy przybyli na zebranie członkowie indywidualni, zbiorowi i honorowi.
  9. Wyniki głosowania ustala się na podstawie liczby oddanych głosów przez delegatów obecnych na zebraniu, reprezentujących członków zbiorowych oraz członków indywidualnych i członków honorowych.

ARTYKUŁ  2

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

1. Celem Centrali jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej w środowisku dzieci i młodzieży polsko- amerykańskiej, a w szczególności uczenie języka polskiego, historii i geografii Polski, kultury oraz tradycji narodowych.
2. Centrala swe cele realizuje poprzez:
a. udzielanie wszelkiej możliwej pomocy w zakładaniu i prowadzeniu polskich szkόł dokształcających w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej,
b. zapewnienie możliwości pełnego rozwoju intelektualnego w poszanowaniu godności i wolności światopoglądowej,
c. tworzenie optymalnych warunków pracy szkόł zrzeszonych w Centrali do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
d. wspieranie interesów szkόł polonijnych, ich nauczycieli i komitetów rodzicielskich zrzeszonych w Centrali oraz organizacji mających podobne cele, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne ze statutem Centrali,
e. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów i warsztatów metodycznych dla nauczycieli i rodziców,
f. propagowanie i rozwijanie współpracy między nauczycielami oraz dbanie o koleżeńskie więzi,
g. organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, poprzez organizacje obozów, wycieczek, warsztatów twórczych.
h. współpracę przy organizowaniu egzaminów z języka polskiego, a także innych form sprawdzających wiedzę
i umiejętności uczniów szkół zrzeszonych w Centrali,
i. opracowywanie i wydawanie podręczników szkolnych, programów nauczania, książek, czasopism, broszur związanych z celami Centrali,
j. fundowanie stypendiów,
k. pozafinansowe wspieranie szkół w trudnych sytuacjach.

ARTYKUŁ  3

CZŁONKOWIE CPSD - PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członkami Centrali mogą być szkoły polonijne oraz inne osoby prawne lub fizyczne.
2.Osoby prawne, w rozumieniu tego punktu, to organizacje mające podobne cele do Centrali.
3. Osoba fizyczna to każda osoba, która interesuje się działalnością szkόł zrzeszonych w Centrali i nie jest członkiem władz szkoły.
4. Centrala posiada członków:
a. zwyczajnych
b. wspierających
c. honorowych
5. Członkiem Zwyczajnym Centrali może być każda szkoła polonijna, osoba prawna (w dalszych postanowieniach statutu zwana też członkiem zbiorowym) lub fizyczna (w dalszych postanowieniach statutu zwana też członkiem indywidualnym), która:
a. złoży deklarację członkowską na piśmie,
b. otrzyma pozytywną rekomendację Zarządu Centrali.
6. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Centrali, podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia.
7. Członkiem wspierającym Centrali może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Centrali. Osoby te nie są członkami zwyczajnymi Centrali, nie mogą uczestniczyć i nie mają prawa głosu przy podejmowaniu decyzji w sprawie CPSD.
8. Członkiem honorowym Centrali może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Centrali.
9. Członkowie honorowi przyjmowani są przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Centrali lub 10 członków Centrali.
10. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Centrali,
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Centrali,
c. udziału w zebraniach, wykładach, formach warsztatowych oraz imprezach organizowanych przez Centralę,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Centrali.
11. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalność Centrali i realizacji jej celów,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Centrali,
c. regularnego opłacania składek w wyznaczonym przez Zarząd Centrali terminie.
12. Członkowie wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego.
13. Członkowie honorowi posiadają bierne prawo wyborcze i są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Centrali,
b. wykluczenia przez Zarząd Centrali z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Centrali, niepłacenia składek przez dwa kolejne lata,
c. śmierci członka, utraty osobowości prawnej przez osoby prawne lub likwidacji szkoły.
15. Od uchwały Zarządu Centrali w sprawie przyjęcia w poczet członków Centrali lub pozbawienia członkowstwa zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna.

ARTYKUŁ  4

WYRÓŻNIENIA

1. Centrala posiada własne wyróżnienia:
a. Statuetkę im. Janiny Igielskiej przyznawaną przez Zarząd Centrali osobom szczególnie zasłużonym dla szkolnictwa polonijnego. Statuetka przyznawana jest zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie Centrali,
b. Dyplom Prezesa CPSD przyznawany przez Zarząd Centrali osobom zasłużonym dla szkolnictwa polonijnego. Dyplom przyznawany jest zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie Centrali.

ARTYKUŁ  5

WŁADZE CENTRALI

1.Władzami Centrali Polskich Szkół Dokształcających są:
a. Walne Zebranie Członków
b. Zarząd CPSD
c. Komisja Rewizyjna
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Centrali trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Za wybraną do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej uważa się każdą osobę, która otrzymała w głosowaniu największą liczbę głosów plus jeden głos oddanych ważnych . Dopuszcza się także głosowanie za pośrednictwem mediów elektronicznych w sposób i w warunkach zatwierdzonych każdorazowo przez Walne Zebranie Członków Centrali.
3. Uchwały wszystkich władz Centrali zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Centrali. W Walnym Zebraniu Członków Centrali biorą udział członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym.
5. Każdy członek zbiorowy może wysłać na Walne Zebranie Członków Centrali trzech delegatów, jeden delegat dysponuje jednym głosem, który musi oddać osobiście.
6. Każdy członek indywidualny i honorowy obecny na Walnym Zebraniu Członków dysponuje jednym głosem.
7. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
8. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane corocznie na przełomie września i października przez Zarząd Centrali. Termin i miejsce obrad Zarząd Centrali podaje do wiadomości członków wraz z proponowanym porządkiem obrad na 14 dni przed terminem zebrania.
9. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd Centrali z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 10 szkόł zrzeszonych w Centrali. Termin i miejsce obrad Zarząd Centrali podaje do wiadomości członków wraz z proponowanym porządkiem obrad na 14 dni przed terminem zebrania, które musi się odbyć w ciągu 30 dni od daty złożenia uprawnionego wniosku.
10. Uchwały Walnego Zebrania Centrali zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków. Głosowanie jest jawne.
11. Do kompetencji Walnego Zebrania Centrali należą:
a. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Centrali,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Centrali,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalność Zarządu Centrali i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie budżetu,
g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Centrali,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Centrali,
j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Centrali lub jego władze,
k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Centrali,
l. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Centrali i przeznaczeniu jej majątku,
m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.
12. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Centrali zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania oraz reprezentowanie Członków na zewnątrz.
13. Członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej CPSD może zostać wybrany każdy fizyczny członek Centrali, który jest jej członkiem co najmniej dwa (2) lata.
14. Zarząd Centrali składa się z prezesa, wiceprezesa, prezesów terenowych, sekretarza organizacyjnego, sekretarza protokołowego, skarbnika oraz rzecznika.
15. Członkowie Zarządu Centrali postępują zgodnie z uchwalonym przez Zarząd Centrali zakresem obowiązków i kompetencji.
16. Zarząd może powołać swoich pełnomocników do realizacji określonych zadań lub przedsięwzięć.
17. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
18. Do kompetencji Zarządu należą:
a. realizacja celów Centrali,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie nadzoru nad majątkiem Centrali,
e. podejmowanie uchwał o nabyciu , zbyciu lub obciążeniu majątku Centrali,
f. reprezentowanie Centrali na zewnątrz,
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków
h. przyjmowanie i skreślanie członków,
i. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Centrali.
19. Komisja Rewizyjna wybrana przez Walne Zebranie Centrali powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Centrali
20. Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
21. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalność Zarządu,
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Centrali,
e. składanie sprawozdań ze swojej działalnośći na Walnym Zebraniu Członków.
22. Wybory wszystkich władz Centrali odbywają się według Regulaminu Wyborczego, uchwalanego przez Walne Zebranie Członków Centrali.
23. W razie gdy w czasie trwania kadencji w składzie Zarządu Centrali lub Komisji Rewizyjnej wystąpi wakat, może on zostać uzupełniony przez organ, w którym jest wakujące miejsce. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu danego organu. Każda zmiana musi być zatwierdzona przez najbliższe Walne Zebrania Członków Centrali.

ARTYKUŁ  6

MAJĄTEK I FUNDUSZE

1.Majątek Centrali powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. darowizn spadków, zapisów,
c. dotacji, sponsorowania i ofiarności publicznej,
d. z działalnośći wydawniczej i kolportażu.
2. Centrala jest organizacją nie obliczoną na zysk.
3. Wszelkie środki pieniężne muszą być przechowywane wyłącznie na kontach Centrali.
4. Centrala prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Centrali podejmuje Zarząd.

ARTYKUŁ  7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwałę w sprawie zmiany w statucie Walne Zebranie Członków podejmuje kwalifikowaną większością 2/3(dwie trzecie) głosów , przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce Walne Zebranie Członków podejmuje kwalifikowaną większością 2/3 (dwie trzecie) głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku tego punktu nie ma zastosowania punkt 8 Artykułu 1 niniejszego statutu.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Centrali Walne Zebranie Członków określa sposób jej likwidacji oraz przeznaczenia majątku Centrali.
4. Majątek Centrali nie może być przekazany osobom fizycznym.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie, zastosowanie mają przepisy stanowe i federalne a w ostateczności wyrok sądu. Nowy Jork 15 września 2013 roku.
Statut Centrali Polskich Szkół Dokształcających w brzmieniu jak powyżej został uchwalony na Zebraniu Statutowym członków Centrali w dniu 15 września 2013 roku. 

Przewodniczący

Zebrania Statutowego CPSD
Andrzej Popadiuk

Aneks do Statutu Centrali - 11/14/2021

Uchwała Walnego Zebrania z dnia14 listopada 2021 roku w sprawie Aneksu do Statutu Centrali

Wniosek o wprowadzenie od następnego roku szkolnego zmiany w statucie dotyczącej zwiększenia liczby osób pracujących w Zarządzie: na stan NY, NJ po 2 osoby i o powierzenie wybranemu zarządowi wewnętrznego przydzielenia funkcji na pierwszym posiedzeniu zarządu.