DOKUMENTACJA DYREKTORA SZKOŁY

ROK SZKOLNY 2020/21


Pliki do ściągnięcia w formacie .pdf


Pliki do ściągnięcia w formacie .doc

Format .doc


Organizacja pracy szkoły w obliczu pandemii -rok szkolny 2020/21

Nauczanie zdalne czy stacjonarne?

 Rozpoczynamy nowy rok szkolny, jakże inny od poprzednich. Będzie to rok nowy w wymiarze organizacji i warunków pracy, sposobie nauczania i komunikowania się. W związku z pandemią powrotowi do szkół towarzyszy niepewność i obawy o uczniów, nauczycieli, pracowników administracyjnych, rodziców. Rozumiem troskę dyrektorów o placówki, którymi zarządzają. To Oni organizując naukę muszą stosować się do wymogów stawianych przez władze państwowe, czy też innych zwierzchników. Dyrektorzy są świadomi dzisiejszej sytuacji i wiedzą, że najważniejsze jest bezpieczeństwo uczniów i wychowawców. Dlatego przygotowane zostały dokumenty, które mogą być wykorzystane w Państwa placówkach.

 Życzę Państwu - rodzicom i uczniom zdrowego i bezpiecznego roku szkolnego, abyśmy potrafili stosować się do wytycznych, które chronią nas przed wirusem.

Dr Dorota Andraka

COVID -19 - PLIKI DO POBRANIA W FORMACIE PDF


 

 

Materiał do pobrania w pdf:


 

Idea przygotowywania materiałów jako praktycznych narzędzi dotyczących prowadzenia szkół, klas, odnosząca się do konkretnej pracy z dziećmi i młodzieżą placówek polonijnych, wzięła się z naszego głębokiego przekonania, że taka wymiana wiedzy oraz ogólnodostępna informacja mogą jeszcze bardziej ułatwić nam pracę i stać się przyczynkiem do dyskusji nad lepszym funkcjonowaniem szkół. „Asystent” ‒ „prawa ręka Centrali” jest organem do tego stworzonym, ponieważ umożliwia nam niemal bezpośredni kontakt z wszystkimi zainteresowanymi poziomem naszych pedagogicznych działań.

Prosimy zatem o uważną lekturę materiałów, które koordynują naszą pracę, wyznaczają nam cele działania i ujednolicają system działań dydaktycznej. Prosimy równie gorąco o konstruktywne uwagi i wszelkie zapytania, które przyniosą jeszcze doskonalsze rozwiązania i docelowo ‒ pozwolą placówkom funkcjonować lepiej i sprawniej.

Głównym adresatem tych treści są, jak wiadomo, dyrektorzy i nauczyciele. Jednak prośbę kierujemy także do rodziców, bez których nasze szkoły nie zaistniałyby w takim imponującym kształcie. Każda uwaga, sugestia, każde Wasze pochylenie się nad propozycjami Centrali będą traktowane z całą powagą i wdzięcznością…
Dobra szkoła to taka, w której dyrekcja, rada pedagogiczna, uczniowie i rodzice współpracują ze sobą. Uczniowie zdobywają rzetelną wiedzę, nabywają ważnych umiejętności, mają poczucie własnej wartości, dzięki czemu zyskują pewność siebie. Nauczyciele pracują nad tym, aby coraz lepiej uczyć i wychowywać. Rodzice uczestniczą w życiu szkoły i wspierają jej działania, dyrektor zaś odpowiada za sprawne funkcjonowanie szkoły.

Współcześnie szkoła coraz częściej postrzegana jest jako firma, która oferuje określony typ usług edukacyjno-wychowawczych, a jej dyrektor nazywany jest menedżerem oświaty. To postać bardzo ważna w szkole. Od jego kompetencji i rzetelnej pracy zależy bardzo wiele w danej placówce. Pełni on funkcję administratora i kierownika szkoły. Ma szeroki zakres uprawnień i dużą odpowiedzialność. Jego rola to także umiejętne zarządzanie placówką, stwarzanie podległym pracownikom warunków do efektywnej i twórczej pracy, mobilizacja załogi do wspólnego wysiłku, aby ich placówka była konkurencyjna wobec innych tego typu szkół w danym środowisku. (Cd. w zalączniku).
 
 

PORADNIK DYREKTORA SZKOŁY
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA PLACÓWKĄ

“Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć,
a dyrektor nadzoruje, aby te skrzydła się rozwinęły.”

Obowiązki dyrektora szkoły w okresie nauczania na odległość:

1. Zwołanie nadzwyczajnej rady pedagogicznej w celu:
• ustalenia zasad nauczania na odległość
• ustalenie harmonogramu pracy poszczególnych klas (np. godz. ZOOM)
• ustalenie zasad pracy nauczycieli (dopuszczalne formy realizacji zajęć)
• ustalenie sposobu dokumentowania realizacji zadań szkoły
• ustalenie z nauczycielami sposobu monitorowana postępów ucznia i ocena bieżąca pracy ucznia
• ustalenie zasad sprawdzania obecności uczniów na zajęciach
• ustalenie zasad usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach
• ustalenie zasad usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach
• ustalenie zasad przeprowadzenia egzaminu maturalnego
• ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny z zachowania ucznia
• ustaleni i podanie przez nauczycieli źródeł i materiałów potrzebnych do realizacji zajęć w formie elektronicznej
• ustalenie z nauczycielami potrzeby modyfikacji programów nauczania

2.       Przekazanie informacji o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania uczniom i rodzicom.

3.       Przedstawienie nauczycielom zasad wynagradzania za pracę na odległość.

4.       Bieżące informowanie rodziców o pracy szkoły.


 
Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym zadania wynikające ze statutu oraz innych regulaminów wewnątrzszkolnych. Na swoich posiedzeniach plenarnych i nadzwyczajnych, w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością szkoły. W skład rady wchodzą: dyrektor, nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni. Radą pedagogiczną kieruje jej przewodniczący (dyrektor szkoły). (Cd. w załączniku)

Każdy dyrektor dobiera sobie bezpośredniego współpracownika na zastępcę po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego (Rady Rodziców). Osobę godną zaufania, z którą potrafi porozumieć się bez słów i która potrafi podobnie jak dyrektor pełnić rolę lidera.

Zostaje powołany przez dyrektora szkoły na czas przez niego określany. Jest on bezpośrednim podwładnym dyrektora, który określa jego zakres uprawnień i obowiązków.

Najczęściej wicedyrektor szkoły podczas nieobecności dyrektora szkoły przejmuje zadania podejmując decyzje w sprawach pilnych, podpisuje z upoważnienia dyrektora określone dokumenty, współdziała z organami współpracującymi z placówką.

Do podstawowych zadań wicedyrektora dotyczących organizacji pracy szkoły należy:

-współdziałanie z dyrektorem w przygotowaniu arkusza organizacyjnego szkoły, szkolnego zestawu programu i podręczników, przydziału czynności nauczycielom, planu szkoleń Rady Pedagogicznej,

-opracowanie rozkładu dyżurów: nauczycieli i rodziców, imprez szkolnych,

-opracowanie harmonogramu doskonalenia zawodowego nauczycieli

-organizowanie i nadzorowanie w egzaminu: LOTE i Egzaminu Certyfikacyjnego z Języka Polskiego jako Obcego

-organizowanie zastępstwa za nieobecnych nauczycieli

-monitorowanie ciągłość realizacji planów nauczania

-nadzorowanie  nad pracami szkolnych organizacji (zuch, harcerze, kółka zainteresowań etc.) (Cd. w załączniku)

 


1.     Nauczyciele realizują zalecenia dyrektora dotyczące nauczania na odległość.

2.     Nauczyciele wpisują tematy zajęć lekcyjnych, prace domowe do dziennika lekcyjnego według ustalonych zasad na radzie pedagogicznej.

3.     Nauczyciel sprawdza obecność uczniów na zajęciach.

4.     Nauczyciel ocenia uczniów według ustalonych zasad rady pedagogicznej.

5.     Nauczyciel sprawdza prace domowe zadawane uczniom.

6.     Nauczyciel zgłasza dyrektorowi szkoły uwagi rodziców dotyczące nauczania na odległość.

 

 

Koniec semestru i całego roku szkolnego, czyli okres klasyfikacji i promowania, to czas wytężonej pracy ucznia i nauczyciela, to także czas dużych emocji, przede wszystkim uczniów, ale także nauczycieli. Przekształcanie wiedzy ucznia na oceny, a następnie wystawianie ocen śródrocznych (semestralnych)
i rocznych to zadanie bardzo trudne i obciążone dużą odpowiedzialnością. Nie wolno popełnić błędu, ponieważ może on wywołać stres u ucznia oraz doprowadzić do składania zastrzeżeń i skarg do dyrekcji szkoły przez rodziców. Dlatego w każdej placówce polonijnej trzeba opracować zasady, procedury
i przepisy dotyczące klasyfikacji i promowania, także system oceniania zachowania, a następnie wszystkiego dokładnie przestrzegać. Należy pamiętać, iż oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mogą mieć wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania. (Cd. w załączniku)


UCHWAŁA NR .../2019/2020

Rady Pedagogicznej .................................................. z dnia ............................ w sprawie w zmian w statucie szkoły na podstawie decyzji rady pedagogicznej uchwala się, co następuje:

1.     Z dniem ..................... w statucie szkoły wprowadza się zmianę polegającą na zastąpieniu rozdziału „Wewnątrzszkolny System Oceniania” rozdziałem „Wewnątrzszkolny System Oceniania z uwzględnieniem nauczania na odległość”.

 

ZARZĄDZENIE NR ..../2019/2020

Dyrektora ..................................................................... z dnia ....................................... dotyczy nauczania na odległość w .................................................................................................................

1.     Począwszy od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania .... szkoła prowadzi nauczanie na odległość.

2.     Zajęcia edukacyjne odbywają się według ustalonych zasad na nadzwyczajnej radzie pedagogicznej.

3.     Podczas nauczania na odległość nauczyciele wykorzystują narzędzia umożliwiające prowadzenie lekcji wybrane przez siebie spośród wykorzystywanych przez szkołę: ZOOM, platforma edukacyjna, komunikatory oraz inne narzędzia komunikacyjne.

4.     Nauczyciel ma obowiązek poinformować dyrektora szkoły o wybranej formie nauczania na odległość.

5.     W trakcie nauczania na odległość nauczyciele mają prawo stosować ocenianie zgodnie z przyjętymi zasadami.

6.     Należy przestrzegać zasad oceniania zapisane w statucie szkoły.

7.     Nauczyciel zadając pracę domową musi pamiętać, że podlega ona ocenie.

8.     Dyrektor ustala zasady opłacenia pracy nauczycieli i pozostałych pracowników z organem współpracującym z nim: Komitet Rodzicielski, Rada Rodziców

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem …… …………….. 2020 roku