Uchwały i Zarządzenia - Rules and Policies

Wniosek z dnia 14 stycznia 2024 w sprawie dofinansowania do Zjazdu w Fort Lauderdale na Florydzie dla nauczycieli i rodziców ze szkół zrzeszonych w CPSD.

Decyzja Zarządu CPSD osoby, które wezmą udział w Zjeździe Nauczycieli i Komitetów Rodzicielskich na Florydzie w dniach 24-27 maja 2024 roku, otrzymają dofinansowanie w wysokości: nauczyciele -300$, rodzice -200$. Zwrot zostanie dokonany na podstawie dokumentu przesłanego przez dyrektora szkoły, potwierdzającego udział danej osoby w Zjeździe.


Uchwała Zarządu Centrali z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie dokonywania wpisu do ksiąg pamiątkowych szkół polonijnych z okazji jubileuszy

Decyzją Zarządu Centrali pokrywamy koszty wpisu całej strony w księdze pamiątkowej szkół polonijnych, nie więcej $250.  Wpisy do ksiąg pamiątkowych przyjaznych organizacji będą rozpatrywane indywidualnie.

Uchwała Zarządu Centrali z dnia 3 października 2023 roku w sprawie dotacji wewnętrznych wydarzeń szkolnych

Decyzją Zarządu CPSD w bieżącym roku szkolnym nie będą przyznawane środki dofinansowania na wewnętrzne konkursy i wydarzenia szkolne.

Uchwała Zarządu CPSD z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie Nagrody Prezesa

Decyzją Zarządu CPSD, w bieżącym roku szkolnym podtrzymuje się przyznawanie dwóch Nagród Prezesa w wysokości po $100 dla dwóch uczniów kl. 8 lub dwóch uczniów poziomu 3, każdej szkoły polonijnej należącej do Centrali dla szkół, w których klasa 8 lub poziom 3 liczy więcej niż 10 uczniów.

Pozostałe szkoły przyznaną będą mieć tylko jedną Nagrodę Prezesa na kwotę $100.


Uchwała Zarządu CPSD z dnia 10 stycznia 2023 roku dotycząca wpisów do ksiąg pamiątkowych

Decyzją Zarządu CPSD kwota przeznaczona na wpis do ksiąg pamiątkowych szkół polonijnych i organizacji przyjaznych CPSD wynosi $200. 

Uchwała Zarządu CPSD z dnia 4 października 2022 roku dotycząca składki rejestracyjnej

Decyzją Zarządu CPSD w roku szkolnym 2022/23 członkowie zbiorowi (szkoły polonijne) i członkowie indywidualni będą zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

Uchwała z dnia 9 sierpnia 2022 roku dotycząca nazwy ośrodka szkoleniowego Centrali

Z dniem 9 sierpnia zostaje powołane Centrum Metodyczne przeprowadzającego szkolenia dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

Wniosek z 14 czerwca 2022 roku dotyczący zgłoszeń uczniów do wyróżnień

Listy maturzystów i listy osób do certyfikatów z PSFCU powinny być zgłoszone na początku grudnia, a listy uczniów do wyróżnień Ambasadora do końca lutego.

Uchwała Zarządu CPSD z dnia 2 maja 2022 roku w sprawie pomocy dla Ukrainy

Decyzją Zarządu CPSD przyznaje się kwotę w wysokości $50 na dziecko/ młodzież z Ukrainy przebywające w Polsce i będące w potrzebie po zweryfikowaniu danych i informacji

Uchwała Zarządu CPSD z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie Nagrody Prezesa

Decyzją Zarządu CPSD, w bieżącym roku szkolnym przyznawane będą dwie Nagrody Prezesa w wysokości po $100 dla dwóch uczniów kl. 8 lub dwóch uczniów poziomu 3, każdej szkoły polonijnej należącej do Centrali.

Uchwała z 16 sierpnia 2021 roku dotycząca pracy w komisjach powołanych przez Zarząd CPSD

Osoby, które zgłaszają się do pracy w komisjach są zobowiązane do czynnego i bezpośredniego udziału w pracach tejże komisji. 

Uchwała z dnia 16 lutego 2021r. dotycząca świadectw CPSD
Decyzją Zarządu przyjmuje się wzór Świadectwa Liceum oraz Świadectwa Ukończenia Liceum wg określonych reguł przyjętych przez Zarząd.


Uchwała Zarządu CPSD w Ameryce z dnia 13 stycznia 2021 roku dotycząca zwrotu kosztów za korzystanie z platformy ZOOM

Decyzją Zarządu CPSD w Ameryce wszystkie szkoły zrzeszone w Centrali otrzymają zwrot kosztów za korzystanie z platformy ZOOM po przesłaniu rachunku opłaty do sekretarza finansowego, maksymalnie do $150.

Uchwała Zarządu CPSD w Ameryce z dnia 13 stycznia 2021 roku dotycząca zwrotu kosztów za środki czystości

 Decyzją Zarządu CPSD w Ameryce wszystkie szkoły zrzeszone w Centrali i pracujące stacjonarnie i hybrydowo otrzymają zwrot kosztów za środki czystości i dezynfekujące, związanych z wymaganiami okresu pandemii COVID19.

Uchwała Zarządu CPSD w Ameryce z dnia 13 stycznia 2021 roku dotycząca bezpłatnej prenumeraty kwartalnika Asystent w roku szkolnym 2020/21

 Decyzją Zarządu CPSD w Ameryce wszystkie szkoły zrzeszone w Centrali otrzymają kwartalnik Asystent wydawany przez FNRiWOP wraz z CPSD bezpłatnie zgodnie z prenumeratą, plus dodatkowy egzemplarz. Szkoły, które dokonały opłaty otrzymają zwrot kosztów.

 

Uchwała Zarządu CPSD w Ameryce z dnia 19 marca 2020 roku

Uchwałą Zarządu CPSD w Ameryce z dnia 19 marca 2020 roku usunięto z wniosku o przyznanie stypendium CPSD punkt dotyczący informacji o dochodach wnioskującego.

Uchwała z dnia 27 stycznia 2020 roku o uczestnictwie z zebraniach ZOOM CPSD

Osoby uczestniczące w internetowych zebraniach i szkoleniach Centrali zobowiązane są do włączenia wizji (kamery).


Wniosek z Walnego Zebrania z 29 września 2019 roku

Wniosek o wprowadzenie od następnego roku szkolnego zmiany w statucie dotyczącej zwiększenia liczby osób pracujących w Zarządzie: na stan NY, NJ po 2 osoby i o powierzenie wybranemu zarządowi wewnętrznego przydzielenia funkcji na pierwszym posiedzeniu zarządu.


Uchwała Zarządu CPSD w Ameryce z dnia 19 marca 2019 roku

Uchwałą Zarządu CPSD w Ameryce z dnia 19 marca 2019 roku i na podstawie Artykułu 6 Statutu Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce powołuje się zespół do współpracy z młodzieżą polonijną (pełna brzmienie nazwy zostanie podana w kolejnej ustawie).


Uchwała Zarządu CPSD z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie realizacji czeków wystawionych przez CPSD w Ameryce
Decyzją Zarządu CPSD osoby, które otrzymują czeki wystawione przez CPSD zobowiązane są do ich zrealizowania w terminie do trzech miesięcy od daty wystawienia. Po upływie tego terminu czek traci swoją ważność.


Uchwała Zarządu CPSD z dnia 23 października 2018r. w sprawie składania zamówień u kolportera CPSD
Decyzją Zarządu CPSD zamówień wszelkiej dokumentacji szkolnej, m.in. świadectw, dzienników itp., u kolportera Centrali, dokonuje dyrektor szkoły polonijnej.

Wniosek Zarządu Centrali z dnia 16 października 2018r. w sprawie wniosków na medale KEN
Decyzją Zarządu CPSD wnioski o medal KEN przesłane w wyznaczonym terminie do Zarządu, ale bez pełnej dokumentacji związanej z wykształceniem i potwierdzeniem działalności kandydatów, nie będą rozpatrywane.

Wniosek Zarządu CPSD z dnia 16 października 2018r. w sprawie wniosków na medale KEN dla dyrektorów szkół polonijnych.
Decyzją Zarządu CPSD prezesi terenowi składający wnioski o medale KEN dla dyrektorów szkół, są zobowiązani do przesłania dokumentacji do członków Zarządu przed zebraniem.

Uchwała Zarządu ­­­­­­­­­­­­­­Centrali z dnia 5 października 2018 roku w sprawie egzaminu LOTE
Uchwałą Zarządu Centrali, szkoły zgłaszające uczniów do egzaminu LOTE powinny mieć uaktualnioną kartę informacyjną przesłaną elektronicznie do prezesa terenowego oraz uiszczoną opłatę członkowską naszej organizacji przesłaną do sekretarza finansowego Centrali. Termin wykonania w/w zadań upływa z końcem października każdego roku szkolnego.


Wniosek a dnia 12 kwietnia 2018 w sprawie organizacji współpracujących z Centralą Polskich Szkół Dokształcających
Decyzją Zarządu CPSD, począwszy od września 2018 roku, wszystkie instytucje, które proponują lub starają się współpracować z naszą organizacją organizując konkursy, olimpiady czy wydarzenia, muszą wcześniej podać regulamin i plan wypełnienia zadania, by ten mógł zostać zatwierdzony przez Zarząd.

Uchwała Zarządu CPSD z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie używania dokumentów Centrali przez szkoły polonijne Wschodniego Wybrzeża Ameryki.
Uchwałą Zarządu Centrali, uczniowie szkół, które nie używają świadectw naszej organizacji, nie będą brane pod uwagę przy przydziale obozów, wyjazdów, organizacji i przeprowadzaniu egzaminów.

Wniosek z dnia 15 lutego 2018 w sprawie pokrycia kosztów Zjazdu w Portland, Oregon dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej CPSD w Ameryce.

Decyzją zarządu Centrali członkowie Zarządu CPSD oraz Komisji Rewizyjnej, którzy wezmą udział w Zjeździe Nauczycieli i Komitetów Rodzicielskich w Portland, Oregon, będą mieć całkowity koszt pobytu pokryty z funduszy CPSD.


Wniosek z dnia 15 lutego 2018 w sprawie umów i przedpłat za medialne reklamy uroczystości organizowanych prze CPSD w Ameryce.

Decyzją Zarządu Centrali koordynator imprez i uroczystości organizowanych przez CPSD odpowiada za zapis w umowie terminów wykonania zamawianych produktów i wykonania zaplanowanych zadań przez wykonawców medialnych. Koordynator upewnia się że całkowite koszty opłacane są po oddaniu i sprawdzeniu produktu.


Wniosek z dnia 15 lutego 2018 w sprawie opłat za transport prywatny i zorganizowany na rekolekcje młodzieży.

Centrala Szkół Dokształcających w Ameryce pokrywa koszty pobytu oraz dojazdu członków Zarządu, zarówno transportem prywatnym jak i zorganizowanym.


Uchwała Zarządu CPSD w Ameryce z dnia 18 września 2017 roku w sprawie dofinansowania kursów CPR w szkołach polonijnych należących do Centrali

Uchwałą Zarządu CPSD Centrala dofinansowuje $10 od osoby dla nauczycieli i dyrektorów szkół biorących udział w szkoleniu CPR po złożeniu podania i kopii certyfikatów osób, które ukończyły kurs. Dofinansowanie nie dotyczy rodziców i innych osób biorących udział w kursie.


Uchwała Zarządu CPSD w Ameryce z dnia 18 września 2017 roku w sprawie kolportażu dla osób prywatnych

Uchwałą Zarządu CPSD nie sprzedajemy podręczników i pomocy szkolnych osobom prywatnym.Uchwała Zarządu CPSD w Ameryce z dnia 18 września 2017 roku w sprawie świadectw

Uchwałą Zarządu CPSD wszystkie szkoły należące do naszej organizacji mają obowiązek posługiwania się świadectwami CPSD.


Uchwała Zarządu CPSD w Ameryce z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmiany adresu Centrali

Uchwałą Zarządu CPSD i ze względu na trudności wynikające z funkcjonowania usług poczty dotyczących skrzynki pocztowej PO Box, dokonuje się zmiany adresu CPSD z PO.BOX 930063, Rockaway Beach Blvd, NY, 11693, na adres korespondencyjny sekretarza organizacyjnego: 8100 Shore Front Parkway, Apt. 6B
Far Rockaway, NY 11693.


Uchwała Zarządu CPSD w Ameryce z dnia 18 września 2017 roku w sprawie karty rejestracyjnej i opłat za przynależność zbiorowa i indywidualna do CPSD 

Uchwałą Zarządu CPSD z dnia 18 września: karty rejestracyjne szkół będą przesyłane do prezesów terenowych do końca października każdego roku szkolnego w formie elektronicznej lub tradycyjnie pocztą, a czeki do sekretarza finansowego Centrali również do końca października. Prezesi terenowi przekazują zestawienie danych szkół i w ciągu 2 tygodni przekazują je do wiceprezesa, który przygotowuje zestawienie ogólne do końca listopada każdego roku.


Wniosek z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie opłat za warsztaty i szkolenia organizowane przez CPSD w Ameryce.

Szkoły ponoszą koszty opłat za wszystkich uczestników zgłaszanych na warsztaty organizowane przez Centralę, a nieobecne w tym dniu bez usprawiedliwienia.


Wniosek z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyróżnień Dyplomem Prezesa CPSD w Ameryce.

Zarząd CPSD w Ameryce wnioskuje aby zgłoszenia wyróżnień dyrektorów, nauczycieli i rodziców, dyplomem Prezesa CPSD odbywały się bez konieczności wypełniania formularza Wniosku do Dyplomu Prezesa umieszczonego na stronie internetowej Centrali.

Formularz Wniosku zostanie usunięty ze strony internetowej po Balu Nauczyciela 8 października.


Uchwała Zarządu CPSD w Ameryce z dnia 29 września 2015 roku

Uchwałą Zarządu Centrali i na podstawie Artykułu 6 Statutu Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce powołuje się Renatę Jujkę, prezes terenową na stan NY, na Redaktora Naczelnego Wydawnictwa SOWA tj. Szkolnej Oficyny Wydawniczej w Ameryce.


Wniosek z dnia 22 sierpnia 2015 roku w sprawie założenia konta Facebook.

Uchwałą Zarządu CPSD w Ameryce założony zostanie portal internetowy Facebook dla Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.


Wniosek z dnia 22 sierpnia 2015 roku w sprawie usług prawnika CPSD w Ameryce

Prawnik reprezentujący CPSD może wykonywać usługi dla szkół polonijnych, przy czym opłaty za usługę ponosi dana szkoła.


Uchwała Zarządu CPSD w Ameryce z dnia 22 sierpnia 2015 roku w sprawie wynagrodzeń dla opiekunów i wychowawców

Zarząd Centrali uchwalił, że nauczyciele, opiekunowie, i wychowawcy pracujący na obozie „Wakacje po polsku” otrzymają wynagrodzenie w wysokości $300.


Uchwała Zarządu CPSD w Ameryce z dnia 22 sierpnia 2015 roku

We wszelkich wyjazdach grupowych organizowanych przez CPSD w Ameryce uczestnicy i opiekunowie wyjeżdżają i wracają w tym samym terminie. Wynagrodzenie dla opiekunów i wychowawców może zostać przyznane tylko dla wydarzeń i wyjazdów organizowanych przez CPSD w Ameryce.


Wniosek z dnia 22 sierpnia 2015 roku w sprawie rozliczania rachunków

Zarząd Centrali wnioskuje, aby koordynator wydarzenia rozliczał je finansowo w ciągu dwóch tygodni od jego daty.


Wniosek z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie Balu Nauczyciela

Członkom Zarządu, którzy biorą udział w Balu Nauczyciela nie zwraca się kosztów przejazdu.


Wniosek z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie rozliczania uroczystości przez członków Zarządu CPSD.

Rozliczenia z każdej uroczystości, wyjazdu, konkursu itp. organizowanego przez Centralę robi osoba odpowiedzialna za to przedsięwzięcie.


Wniosek z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie udziału w Studniówce

Zarząd CPSD w Ameryce wnioskuje aby w Balu Studniówkowym organizowanym przez Centralę brali udział maturzyści z osobami towarzyszącymi oraz ich rodzice.


Zarządzenie z 4 maja 2015 roku w sprawie regulaminu SOWY

Zarząd CPSD w Ameryce zobowiązuje Redaktora Naczelnego Wydawnictwa SOWA do opracowania regulaminu, który określi zasady funkcjonowania Wydawnictwa.


Uchwała Zarządu CPSD w Ameryce z dnia 4 maja 2015 roku

Uchwałą Zarządu Centrali i na podstawie Artykułu 6 Statutu Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce powołuje się Andrzeja Popadiuka, dyrektora PSD im. K. Pułaskiego na Brooklynie, na Redaktora Naczelnego Wydawnictwa SOWA tj. Szkolnej Oficyny Wydawniczej w Ameryce.


Uchwała Zarządu CPSD w Ameryce z dnia 4 maja 2015 roku

Uchwałą Zarządu CPSD w Ameryce z dnia 4 maja 2015 roku i na podstawie Artykułu 6 Statutu Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce powołuje się Szkolną Oficynę Wydawniczą w Ameryce: SOWA.


Wniosek CPSD z dnia 7 listopada 2013

Zarząd CPSD w Ameryce wnioskuje do dyrektorów szkół o przestrzeganie zasad zgłaszania obecności dyrektorów i nauczycieli na rokrocznym Opłatku Nauczycieli w Konsulacie RP w Nowym Jorku: szkoły liczące do 3 nauczycieli reprezentuje 1 osoba, do 10 nauczycieli- 3 osoby, 10-20 nauczycieli reprezentuje 5 osób, a grono nauczycieli liczące więcej niż 20 osób reprezentuje w konsulacie 7 osób.

Uchwała z 22 marca 2012 
Decyzją Zarządu CPSD koszty pobytu członków Zarządu oraz przewodniczącej Komisj Rewizyjnej na Zjeździe Nauczycieli i przedstawicieli Komitetów Rodzicielskich w Chicago są pokryte z funduszy CPSD. Pobyt członków Komisji Rewizyjnej (p. Spychalska) Centrala pokryje w połowie.

Uchwała z 22 marca 2012 
Decyzją Zarządu CPSD dofinansowanie do Zjazdu w Chicago dla nauczycieli wynosi $100, a działaczy Komitetów Rodzicielskich $50.

Wniosek dotyczący Balu Nauczyciela z dnia 22 marca 2012 
Bal Nauczyciela powinien być imprezą niedochodową.


Uchwała z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie dofinansowania szkół z funduszu MSZ i CPSD 
Dofinansowanie z funduszu MSZ i CPSD przyznawane szkołom polonijnym z końcem roku kalendarzowego przysługuje im raz na dwa lata i nie wcześniej niż w drugim roku ich działalności od chwili zarejestrowania się w CPSD.

Uchwała z dnia 5 grudnia 2011
Tylko szkoły  o statucie non-profit otrzymają dofinansowanie z CPSD.

Zarządzenie z 17 maja 2011
Komisja Stypendialna CPSD rozpatruje tylko wnioski absolwentów o stypendia zawierające świadectwa wydawane przez CPSD.

Zarządzenie z 15 marca 2011 dotyczące wpisów do ksiąg pamiątkowych
Na wpis do Księgi Pamiątkowej organizacji współpracującej z CPSD przeznaczona będzie 1 strona  i nie więcej niż $150.


Zarządzenie z dnia 15 marca 2011 w sprawie czasu i terminu przedstawiania sprawozdań finansowych 
Dnia 15 marca 2011 na zebraniu zarządu zobowiązano skarbnika finansowego do przedstawienia comiesięcznych sprawozdań finansowych według określonego porządku zebrania, a mianowicie jako punkt następny po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego spotkania.
Wniosek z dnia 17 maja 2011 w sprawie przesyłania materiałów z zebrań CPSD 
Dnia 17 maja na zebraniu zarządu CPSD w Ameryce ustalono, że w przypadku nieusprawiedliwionej (niezgłoszonej) nieobecności przedstawicieli szkół na zebraniach CPSD, materiały z zebrań nie będą im wysyłane.

Uchwała z dnia 17 października 2004 roku dotycząca wysokości składki szkół zrzeszonych w Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce. 
Dnia 17 października 2004 roku na zebraniu kwartalnym z rokiem szkolnym 2004/2005 podniesiono roczną składkę szkół zrzeszonych w CPSD z $25.00 do $50.00.

 

Departament Strategii w Ministerstwie Edukacji Narodowej uprzejmie informuje, że termin nadsyłania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej, które mają być wręczane podczas uroczystych inauguracji roku akademickiego 2009/2010 oraz z okazji Dnia Edukacji Narodowej upływa 31 marca 2009 r.
Nadsyłana do Ministerstwa kompletna dokumentacja powinna zawierać:
1. pismo przewodnie, w którym znajdują się nazwiska kandydatów do Medalu KEN podpisane przez Rektora Uczelni/Kuratora,
2. kserokopię protokołu z posiedzenia komisji ds. odznaczeń powołanej w Uczelni/Kuratorium (ew. wyciąg z protokołu Senatu) podpisanego przez członków komisji i przedstawicieli działających w Uczelni/oświacie związków zawodowych,
3. wnioski (w jednym egzemplarzu) przygotowane na obowiązujących formularzach; wnioski o nadanie orderów wraz z notatkami informacyjnymi (notatki na piśmie i na dyskietkach w programie Microsoft Word), wnioski o nadanie odznaczeń państwowych z wykazami (wykazy również na dyskietkach),
4. uzasadnienia do wniosków o nadanie orderów i odznaczeń powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie, aby można było ocenić czy miały one miejsce po czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia.
5. “Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny /tylko do orderów i odznaczeń państwowych/.
“Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” kieruje organ wnioskujący o nadanie odznaczenia państwowego bezpośrednio do Ministerstwa Sprawiedliwości na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa lub do punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego.
Informacja na powyższe “Zapytanie ...” jest udzielana bezpłatnie dla potrzeb wystąpienia o nadanie odznaczeń państwowych.
Uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe przygotowanie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych pod względem formalnym i merytorycznym, gdyż zarówno Kancelaria Prezydenta RP jak i Prezesa Rady Ministrów nie będą przyjmować wniosków o nadanie odznaczeń sporządzonych na innych drukach niż obowiązujące. Druki wniosków o nadanie orderów i odznaczeń muszą być zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz.2743, z późn. zm.).
Podstawy prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych:
1. ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 i 451, z późn. zm.),
2. rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz.2743, z późn. zm.),
3. ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, z póź. zm), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 198, poz. 1930) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 273, poz. 2714),
4. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania “Medalu Edukacji Komisji Narodowej” trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (DZ. U. Nr 99, poz. 1073).