Fundacja na rzecz Rozwoju i Wspierania Szkół Polonijnych- 4/12/2017

Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Szkół Polonijnych została powołana w maju 2016 roku w Warszawie. Jej założycielem jest Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.

Fundacja w sposób spójny łączy wszystko to co najlepsze w tradycji z nowoczesnością. Wspiera każdego, kto pragnie ukazywać Polskę i Polonię, jako wartościową i liczącą się w świecie markę.

Obecnie rozpoczynamy pierwsze miesiące działalności. Tworzymy wizję i misję organizacji oraz przygotowujemy się do realizacji pierwszych projektów.

Programy (na które składa się po kilka projektów) będą miały na celu systemowe podniesienie jakości kształcenia, doskonalenia nauczycieli, zarządzania oświatą oraz promocji języka i kultury polskiej. W swoich planach zakładamy długoletnią strategię opierającą się na całościowym podejściu do edukacji polonijnej – od ucznia i rodzica – poprzez nauczyciela – włącznie z przedstawicielami Polonii, którzy nie chcą lub nie mogą angażować się w życie szkół czy społeczności polskiej. Wiemy, że każdy element jest ze sobą powiązany i wpływa na inne. Z tego też powodu będziemy się starać, aby rezultaty i produkty programów docierały do całej Polonii. Nie myślimy abstrakcyjnymi pojęciami, lecz kładziemy nacisk na rzeczowe, celowe i konkretne działania. Chcemy pobudzać i inspirować, wierzymy głęboko w oświatę polonijną jako tą, która przekazuje wiedzę i uczy bycia Polakiem w sposób interesujący, pasjonujący, a czasami nawet spektakularny. Jest również swoistym spoiwem całej społeczności, dzięki którym będziemy docierać z naszymi pomysłami i wiedzą nie tylko do Polonii (choć jest to główny i podstawowy obszar naszych zainteresowań), ale i społeczeństwa amerykańskiego, którego Polacy i osoby polskiego pochodzenia stanowią ważną i nieodłączną część.

Celem programów realizowanych przez fundację jest dokonanie zmiany społecznej. Kładziemy nacisk, aby nabyta wiedza i umiejętności były wykorzystywane w środowisku szkolnym, czy szerzej polonijnym. Przy tworzeniu programów i poszczególnych projektów zawsze pytamy o ich wpływ na wspierane osoby i instytucje, które reprezentują. Wszystkie osoby współpracujące z fundacją i prowadzące szkolenia czy warsztaty będą specjalistami w danej dziedzinie. Pozyskujemy fachowców o najlepszych kwalifikacjach.

Chcielibyśmy - w przyszłości - stać się stałym elementem w Państwa szkole, organizacji i domu.

Statut Fundacji

Tekst jednolity statutu Fundacji na rzecz wspierania i rozwoju szkół polonijnych ze zmianami wprowadzonymi:

 1. Uchwałą nr 1 z dnia 8 lutego 2016 r.

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Fundacja o nazwie “Fundacja na rzecz wspierania i rozwoju szkół polonijnych”, zwana w dalszej części statutu “Fundacją”, ustanowiona została przez Centralę Polskich Szkół dokształcających
  w Ameryce, zwaną dalej “Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym dnia 4 listopada 2015 r. za nr Rep. A nr 5075/2015 przed notariuszem Marzeną Gawryś.
 2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
  o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014  poz. 1118 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić także działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

 

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy Fundacji w wybranych językach obcych.

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz skrótu swojej nazwy - Fundacja NRWiR szkół polonijnych.

§ 4

 

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

 

§ 5

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać  je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 6

 

 1. Celem Fundacji jest wspieranie szkolnictwa polonijnego, szerzenie kultury i tradycji polskich, wychowywanie dzieci i młodzieży polonijnej w duchu polskości i poszanowania dziedzictwa polskiego.
 2. Wyżej wymieniony cel realizowany jest w obszarze oświaty i kultury.

 

§ 7

 

1. Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc:

a) niedochodowe działania służące nauczaniu dzieci i młodzieży polonijnej języka polskiego, historii, geografii i tradycji polskich,

b) niedochodowe działania służące zakładaniu i prowadzeniu dokształcających szkół polonijnych na terenach Stanów Zjednoczonych objętych opieką Fundatora,

c) niedochodowe działania służące organizacji obozów i wyjazdów krajoznawczych dla dzieci
i młodzieży uczęszczających do szkół polonijnych,

d) niedochodowe działania służące opracowaniu i wydawaniu podręczników i programów nauczania dla szkół polonijnych,

e) niedochodowe działania służące organizowaniu szkoleń i warsztatów dla nauczycieli pracujących w szkołach polonijnych,

f) niedochodową organizację egzaminów dla dzieci i młodzieży sprawdzających znajomość języka polskiego,

g) współpracę międzynarodową na rzecz edukacji, nauki, wymiany informacji,

h) niedochodowe programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące rozwojowi edukacji, a w szczególności rozwojowi edukacji polonijnej,

i) programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej,

j) promocję polskiej kultury, literatury i dziedzictwa narodowego, w Polsce i na świecie,

k) pomoc w nawiązywaniu kontaktów w celach oświatowych, naukowych i kulturalnych pomiędzy środowiskiem polonijnym a odpowiednimi placówkami edukacyjnymi, instytucjami
i organizacjami w Polsce,

l) udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego innym organizacjomi instytucjom prowadzącym działalność zgodną z celami Fundacji oraz współpraca z takimi podmiotami.

2. Działalność wymieniona w  ust. 1 stanowi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i  może być prowadzona zarówno w formie nieodpłatnej, jak i odpłatnej.

3. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

4. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, rzeczowego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

5. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

6. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

 

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 8

 

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz inne nabyte przez Fundację.
 2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator wynosi 1000 zł.
 3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z :
  1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
  2. darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych,
  3. dotacji, subwencji oraz grantów,
  4. przychodów z majątku Fundacji,
  5. przychodów z darów i zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych,
  6. odsetek i depozytów bankowych.

 

§ 9

 

1. Środki pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.                                                                      

§ 10

 

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,

4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 11

 

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

 

 

Władze Fundacji

 

§ 12

 

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

Rada Fundacji

 

§ 13

 

1. Rada jest organem stanowiącym, nadzorczym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z co najmniej 8 członków. W skład Rady wchodzą każdorazowo aktualni członkowie organu zarządzającego Fundatora.

3. Pierwszy skład Rady – z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 - wskazywany jest przez Fundatora. Rozszerzenie lub uzupełnienie składu Rady dokonywane jest uchwałą Rady.

4. Członkowie Rady – poza członkami wchodzącymi w skład organu zarządzającego Fundatora, którzy pełnią funkcje w Radzie w okresie pełnienia funkcji w organie zarządzającym Fundatora
- powoływani są na czas nieoznaczony.

5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

6. Członkowie Rady :

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie statutu, nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji, brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji,  działanie na szkodę Fundacji bądź prowadzenie działalności sprzecznej z celami statutowymi Fundacji) odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić
w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.

8. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c) śmierci członka;

d) w przypadku członków Rady będących członkami organu zarządzającego Fundatora
– z chwilą ustania członkostwa w organie zarządzającym Fundatora.

 

§ 14

 

1.   Rada odbywa swe posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku. O terminie posiedzenia zawiadamia członków Rady Fundacji jej Przewodniczący listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 14 dni przed tym terminem. Zawiadomienia można zaniechać w stosunku do tych członków Rady Fundacji, którzy na piśmie oświadczą, że znają termin posiedzenia.

2.   Nieobecność członka Rady Fundacji, który został prawidłowo powiadomiony o posiedzeniu, nie wstrzymuje posiedzenia Rady.

3.   Członek Rady Fundacji, który nie ma możliwości osobistego uczestniczenia w posiedzeniu, może brać w nim udział za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, umożliwiających zabieranie głosu oraz wzajemne słyszenie się przez wszystkich biorących udział w posiedzeniu. Posiedzenia takie zwane są Posiedzeniami Korespondencyjnymi.

4.   Rada Fundacji może podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady głosują pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej za podjęciem uchwały.

5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał- zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ¾ aktualnej liczby członków Rady; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

6. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

7. Rada może uchwalić Regulamin szczegółowo określający tryb działania Rady.

 

§ 15

 

Do zadań Rady należy:

1. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

2. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

3. powoływanie i odwoływanie Prezesa Fundacji i członków Zarządu,

4. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,

5. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie członkom Zarządu   absolutorium,

6. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu,

7. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji na wniosek Zarządu,

8. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,

9. powoływanie na stanowisko Dyrektora Fundacji kandydata przedstawionego przez Zarząd,

10. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 

 

Zarząd Fundacji

 

§ 16

 

Zarząd składa się z 1 do 4 członków powoływanych przez Radę na czas nieoznaczony.

 1. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Do Zarządu można zostać powołanym kilkakrotnie.
 3. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu powoływany przez Radę Fundacji.
 4. Członkowie Zarządu mogą wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.
 5. Rada Fundacji może uchwalić Regulamin pracy Zarządu.
 6. Pierwszy skład Zarządu zostanie powołany przez Fundatora.
 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,

b) utraty praw obywatelskich na sutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c) śmierci członka Zarządu.

   9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie statutu, nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji, brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji, działania na szkodę Fundacji lub prowadzenie działalności pozostającej w sprzeczności z celami statutowymi Fundacji) Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani

w każdym czasie przez Radę w drodze uchwały podjętej jednogłośnie przez wszystkich członków Rady.

 

§ 17

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do składania oświadczeń w imieniu fundacji i jej reprezentowania uprawniony jest:

a) w przypadku zarządu jednoosobowego - jedyny członek Zarządu samodzielnie;

            b) w przypadku Zarządu wieloosobowego

- Prezes Zarządu samodzielnie;

- pozostali członkowie Zarządu samodzielnie - w zakresie czynności prawnych, w których wartość rozporządzenia lub zobowiązania nie przekracza kwoty 10.000 zł. (dziesięć tysięcy złotych), natomiast w zakresie czynności prawnych, w których wartość rozporządzenia lub zobowiązania przekracza kwotę10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) oraz w sprawach niemajątkowych, wymagane jest działanie dwóch członków Zarządu łącznie.

 1. Do zadań Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b) realizacja celów statutowych,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

f) składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,

g) wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji,

h) uchwalanie regulaminów Fundacji,

i) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,

j) wskazywanie kandydata na Dyrektora Fundacji.

 1. Zarząd co roku, do 30 kwietnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie
  z działalności Fundacji.
 2. Zarząd składać będzie Radzie w okresach comiesięcznych sprawozdanie z podejmowanych działań i przyjętych uchwał, a także zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki udzielać Radzie wszelkich dodatkowych informacji nt. działalności Fundacji.

 

§ 18

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał.

2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał- zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. O terminie posiedzenia zawiadamia członków Zarządu Fundacji jego Prezes listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 14 dni przed tym terminem. Zawiadomienia można zaniechać w stosunku do tych członków Zarządu Fundacji, którzy na piśmie oświadczą, że znają termin posiedzenia.

4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość zapewniających wzajemne słyszenie się członków Zarządu, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu mają dostęp do takich środków i żaden z członków Zarządu nie sprzeciwił się przeprowadzenia posiedzenia w takiej formie.

5. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbycia posiedzenia Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostaną poinformowani na piśmie o treści uchwały, która ma zostać podjęta oraz terminie, w jakim każdy z członków Zarządu winien przekazać swoje stanowisko na piśmie Prezesowi Zarządu lub wskazanemu przez niego członkowi Zarządu, a żaden z członków Zarządu nie sprzeciwi się podjęciu uchwały w tej formie.

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

 

§ 19

 

 1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu wykonuje Dyrektor Fundacji, zwany dalej Dyrektorem – o ile zostanie powołany.
 2. Dyrektor jest powoływany przez Radę Fundacji na wniosek Zarządu. Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu Fundacji.
 3. W miarę potrzeb Prezes Zarządu za zgodą Rady może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.
 4. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia do akceptacji Zarządu.
 5. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do biura Fundacji.
 6. Biuro Fundacji podporządkowane jest Dyrektorowi.

 

 

 

 

 

 

Zmiana Statutu Fundacji

 

§ 20

 

 1. Zmian statutu Fundacji dokonuje Rada z własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu albo na wniosek Zarządu.
 2. Rada dokonuje zmian statutu Fundacji uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków Rady.

 

Połączenie z inną fundacją

 

§ 21

 

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwa jest Rada, przy czym jej decyzje zapadają
w drodze uchwały podjętej większością głosów przy obecności co najmniej ¾ członków Rady.  

 

Likwidacja Fundacji

 

§ 22

 

 1. Rada podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Jeżeli Rada w uchwale, o której mowa w ust. 1, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone sądo celów Fundacji.

Kontakt:


Centrala Polskich Szkół

Dokształcających

w Ameryce

P.O.BOX 930063 FAR ROCKAWAY, NY 11693


Tel: (516) 279-7609